Spadki i darowizny



W tym dziale znajdą Państwo omówienie zagadnień dotyczących skutków prawnych śmierci osoby fizycznej w sferze cywilnoprawnych stosunków majątkowych oraz wyjaśnienia innych zagadnień, w tym w szczególności dotyczących zasad udzielania darowizn w rodzinie. Ponadto wyjaśnienia dotyczące różnic między dziedziczeniem testamentowym a ustawowym, zasadami sporządzania spisu inwentarza spadkowego oraz obowiązkami związanymi z zarządzaniem spadkiem i odpowiedzialnością za długi spadkowe. Ochrona interesów członków rodziny, poprzez instytucję zachowku, ułatwi Państwu wystąpienie ewentualnie w przyszłości z roszczeniem o zachowek w przypadku, gdy w ważnie sporządzonym testamencie dokonano rozporządzenia majątkiem z pominięciem najbliższych zmarłego. Nabycie spadku przez spadkobierców nie jest definitywne. Informacje dotyczące dopuszczalności odrzucenia spadku, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia, zainteresuje niejednego z Państwa. Ponadto, w interesujący sposób przedstawione zostały również kwestie podatkowe związane z opodatkowaniem spadków oraz udogodnieniami podatkowymi. Charakterystyka postępowania spadkowego pozwoli Państwu, jako stronie postępowania, zrozumieć jego istotę oraz rolę procesową stron, zakres ich obowiązków i uprawnień.

Artykuły prawne