PrzedawnieniePrzedawnienie w prawie karnym może dotyczyć dwóch aspektów odpowiedzialności sprawcy. Przedawnienie ścigania oznacza, że ubiegła karalność popełnionego przestępstwa, co oznacza, że nie można wszcząć postępowania i osądzić sprawcy czynu. Przedawnienie może również dotyczyć wykonania orzeczonej kary, w przypadku gdy sprawca jej nie odbył. W niniejszej sekcji przybliżono również problematykę zatarcia skazania, czyli uznania skazania za niebyłe.

    Artykuły prawne