Zasady udzielania zamówień publicznychPrzepisy ustawy o zamówieniach publicznych przewidują szereg zasad odnoszących się do wszystkich zamówień publicznych, bez względu na tryb, w jakim są one udzielane. Można zatem wymienić następujące zasady: zasadę uczciwej konkurencji, zasadę równego traktowania wykonawców, zasadę jawności, zasadę pisemności, zasadę prymatu postępowań przetargowych, zasadę powszechności oraz zasadę bezstronności. Naruszenie lub złamanie którejkolwiek z tych zasad stanowi rażące naruszenie prawa i powoduje nieważność umowy o zamówienie publiczne.

I tak, zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Oznacza to, iż wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni być traktowani na jednakowych zasadach na każdym etapie postępowania. Zakazane jest takie formułowanie warunków postępowania, które uniemożliwia swobodny dostęp do udziału w postępowaniu. Ponadto zamawiający powinien przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji, tj. takim działaniom sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagraża lub narusza interes któregokolwiek z wykonawców.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Oznacza to, iż dostęp zarówno do informacji o organizacji i przebiegu postępowania, jak również dostęp do dokumentacji postępowania są jawne. Natomiast zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych wprowadzają także zasadę pisemności postępowania. Dlatego też postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem. Oznacza to, iż wszystkie oświadczenia i dokumenty składane przez uczestników postępowania wymagają formy pisemnej. Dla zachowani tej formy wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Możliwe jest również udzielenie zamówienia publicznego w trybie: negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej, konkurs oraz udzielanie i wykonywanie koncesji na roboty budowlane, ale tylko w przypadkach określonych w ustawie. Oznacza to, że przetarg (jako tryb podstawowy) powinien być stosowany zawsze wtedy, gdy brak jest ustawowych przesłanek dopuszczających udzielenie zamówienia publicznego w innym trybie niż przetarg. Jeżeli więc przepisy ustawy o zamówieniach publicznych przewidują możliwość wyboru innego niż przetarg trybu, wymaga to ponadto udokumentowania okoliczności uzasadniających jego zastosowanie.

Zasada powszechności wyraża się w obowiązku stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w razie wydatkowania środków publicznych przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych oraz niektóre inne podmioty. Zasada bezstronności zaś charakteryzuje się tym, że zamawiający ma obowiązek powierzenia wszelkich czynności związanych z prowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne osobom, które zapewniają bezstronność oraz obiektywizm tego postępowania.

Powiązane artykuły