Zadania własne powiatuZgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, zadania publiczne zaspokajające potrzeby wspólnoty samorządowej wykonywane są przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne. Katalog zadań własnych powiatu zawarty jest w przepisach dotyczących samorządu powiatowego. Jest to katalog o charakterze zamkniętym, co oznacza, że powiat nie może wykonywać zadań innych niż zawarte w ustawie. Do zadań własnych powiatu należą między innymi zadania dotyczące edukacji publicznej. W tym zakresie ustala się sieci szkół na terenie danego powiatu, a także tworzy oraz likwiduje oświatowe placówki publiczne. Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia również należą do powiatu. Przykładem takich działań jest tworzenie i likwidacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej czy ustalanie rozkładu godzin pracy aptek na terenie powiatu. Innymi zadaniami własnymi powiatu są zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i wspierania osób niepełnosprawnych.

Powiat wykonuje również zadania dotyczące transportu zbiorowego i dróg publicznych. W tym zakresie między innymi zarządza drogami powiatowymi. Także w zakresie kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na powiat nałożono zadania własne. Przykładem ich realizacji może być dofinansowanie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, a także działalności ośrodków kultury oraz ustanawianie programów opieki nad zabytkami znajdującymi się na terenie powiatu. W przepisach o samorządzie powiatowym wyszczególniono też zadania dotyczące kultury fizycznej i turystyki. Realizując je, powiaty organizują na przykład zawody sportowo-rekreacyjne. Zadania własne powiatu dotyczą również spraw geodezji, kartografii i katastru. Realizuje je starosta wydając akty prawne dotyczące operatu ewidencji gruntów i budynków.

Innymi zadaniami powiatu są te dotyczące gospodarki nieruchomościami. Wypełniane są one na przykład poprzez wydawanie uchwał dotyczących zasad gospodarowania nieruchomościami. Powiatowi powierzono również zadania w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody oraz rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Przykładem działań w tym zakresie jest wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, uchwalanie programów ochrony środowiska czy wydawanie kart wędkarskich. Zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli realizowane są między innymi poprzez wydawanie powiatowych programów zapobiegania przestępczości i porządku publicznego. Wśród zadań własnych powiatu znajdują się też zadania w sprawach ochrony przeciwpowodziowej.

Wypełniając je wyposaża się i utrzymuje powiatowe magazyny przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe, a także zapobiega się nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi i środowiska. Istotna jest także aktywność powiatu w kwestii przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Na pierwszy plan wysuwa się działalność powiatowych urzędów pracy. Powiat zajmuje się też sprawami ochrony praw konsumenta poprzez działalność powiatowych rzeczników konsumentów. Kolejnym zadaniem własnym powiatu jest utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Do zadań własnych powiatu należą też sprawy obronności. Odpowiedzialny za ich wykonanie jest starosta. Zadania dotyczące promocji powiatu realizuje się na przykład opracowując programy promocji i rozwoju. Powiat działa także na rzecz organizacji pozarządowych, określając między innymi zasady konsultacji z nimi projektów aktów prawa miejscowego ich dotyczących.

Powiązane artykuły