Zadania prokuraturyPodstawowym i głównym zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw. Zadania te wykonywane są w kilku formach. Pierwszą z nich jest prowadzenie albo nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych, a także sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami. Szczegółowy zakres uprawnień przysługujących prokuratorom występującym w takich sprawach oraz ich obowiązków regulują przepisy, które normują postępowanie karne. W sprawach cywilnych i karnych prokuratorzy mogą wytaczać powództwa, a w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych oraz ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych mogą składać wnioski i brać udział w tych postępowaniach.

Innym zadaniem prokuratorów jest podejmowanie środków przewidzianych prawem, które zmierzają do prawidłowego oraz jednolitego stosowania prawa zarówno w postępowaniu sądowym, administracyjnym, jaki i w sprawach o wykroczenia, a także w innych postępowaniach. Prokuratorzy sprawują również nadzór nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu, a także innych decyzji o pozbawieniu wolności. Zadaniem niezwiązanym bezpośrednio ze zwalczaniem przestępstw jest współpraca z jednostkami naukowymi w przedmiocie prowadzenia badań, które dotyczą problematyki przestępczości, jej zwalczania oraz jej zapobiegania i kontroli.

W zakresie administrowania danymi osobowymi gromadzą, przetwarzają i analizują w systemach informatycznych dane, w tym dane osobowe, pochodzące z prowadzonych albo nadzorowanych na podstawie ustawy postępowań, jak również z udziału w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub innych postępowaniach prowadzonych w oparciu o przepisy ustaw. W przypadku postępowania administracyjnego prokuratorzy mogą zaskarżać do sądu niezgodne z prawem decyzje administracyjne oraz mogą brać udział w postępowaniach sądowych w sprawach zgodności z prawem takich decyzji.

Jednocześnie, jeżeli inne organy państwowe prowadzą działalność w zakresie ścigania przestępstw, to prokuratorzy mają obowiązek koordynować taką działalność. Prokuratorzy współpracują również z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. Do ich zadań należy również opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz inne czynności określone w ustawach szczegółowych. W odniesieniu do uchwały organu samorządu terytorialnego prokurator może również wystąpić do sądu administracyjnego o stwierdzenie jej nieważności.

Powiązane artykuły