Zażalenie na postanowienieZażalenie jest zwyczajnym środkiem zaskarżenia przysługującym od postanowień. Przysługuje ono na postanowienia wskazane w przepisach o postępowaniu administracyjnym. Należą do nich postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania albo dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej, postanowienie o odmowie przywrócenia terminu, postanowienie o zwrocie podania, postanowienie o odmowie umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów, uwierzytelnienia takich odpisów albo wydania uwierzytelnionych odpisów, czy też postanowienie o ukaraniu grzywną. Także na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania oraz nadania rygoru natychmiastowej wykonalności służy zażalenie.

Formą, w jakiej może być wniesione zażalenie jest forma pisemna, telegraficzna, skorzystanie z pomocy telefaksu lub złożenie zażalenia ustnie do protokołu. Wniesienie zażalenia można również za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej. Zażalenie powinno zawierać przynajmniej wskazanie osoby, od której pochodzi oraz jej adres i żądanie, a także czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Zażalenie powinno być podpisane przez wnoszącego. Brak wskazania adresu wnoszącego skutkować może pozostawieniem zażalenia bez rozpoznania. Inne braki skutkować będą obowiązkiem wezwania wnoszącego przez organ administracyjny do ich usunięcia. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a w przypadku ogłoszenia postanowienia ustnie - od dnia tego ogłoszenia stronie.

Wyjątkowo można skarżyć postanowienia, na które zgodnie z przepisami postępowania administracyjnego nie przysługuje zażalenie. Można je wnieść w odwołaniu od decyzji. Wniesienie zażalenia w przeciwieństwie do wniesienia odwołania nie skutkuje automatyczną suspensywnością, a więc nie wstrzymuje ono wykonania postanowienia. Jednakże organ administracji publicznej, który wcześniej wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, o ile uzna to za uzasadnione. W sprawach nieuregulowanych do zażaleń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań. Tak więc organem właściwym do rozpatrzenia zażalenia jest organ administracyjny wyższego stopnia.

Zażalenie nie musi mieć szczególnej treści, wystarczy że wynika z niego, że wnoszący zażalenie nie jest zadowolony z treści postanowienia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. O wniesieniu zażalenia organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, zawiadamia strony. Jeżeli zażalenie wnoszą wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, uzna, że to zażalenie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać on nowe postanowienie, w którym uchyli lub zmieni zaskarżone postanowienie. To samo dotyczy sytuacji, w której zażalenie wniosła jedna ze stron, a pozostałe zgodziły się na uchylenie lub zmianę postanowienia zgodnie z żądaniem zażalenia.

Jeżeli organ, który wydał postanowienie nie uzna jego zasadności we własnym zakresie to ma obowiązek przesłać je wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał zażalenie. Podobnie jak w przypadku odwołania od decyzji, organ właściwy w sprawie zażalenia bada najpierw, czy spełnione zostały wymogi formalne takie jak dopuszczalność zażalenia, czy zachowanie terminu do jego wniesienia. Pozytywna odpowiedź na to pytanie spowoduje przejście do merytorycznego rozpatrzenia zażalenia, chyba że zażalenie zostanie cofnięte. Dokonać tego można przed wydaniem postanowienia przez organ odwoławczy. Cofnięcie zażalenia jest jednak niedopuszczalne, jeżeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo albo interes społeczny.

Wśród możliwych rozstrzygnięć organu odwoławczego możliwe jest utrzymanie w mocy zaskarżonego postanowienia, uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości albo w części i orzeczenie w tym zakresie co do istoty sprawy albo uchylenie postępowania z jednoczesnym umorzeniem postępowania w pierwszej instancji. Organ odwoławczy może również umorzyć samo postępowanie zażaleniowe. Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga wcześniejszego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości albo w znacznej części organ odwoławczy może uchylić zaskarżone postanowienie w całości oraz przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Powiązane artykuły