Wynagrodzenie radcy prawnegoZakres pomocy prawnej oraz warunki wynagradzania określa umowa. Niemniej jednak zasadą ogólną natomiast jest, że rodzaj i stopień zawiłości sprawy, a także nakład pracy pełnomocnika to kryteria brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości opłaty z tego tytułu. W tym stanie rzeczy bowiem, wynagrodzenie powinno być tak ustalone z klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy, aby klient był na nie przygotowany. Honorarium powinno uwzględniać w szczególności konieczny nakład pracy, miejsce świadczenia usługi, stopień trudności i złożoności sprawy specjalistyczna wiedzę.Nie jest dopuszczalne ustalanie wynagrodzenia wyłącznie w proporcji do wyniku sprawy (tzw. pactum de quota litis). Można natomiast żądać od klienta zaliczki. W tym stanie rzeczy zatem, nie jest dopuszczalne wynagrodzenie warunkowe, czyli wynagrodzenie uzależnione tylko od pomyślnego wyniku sprawy. Zakaz ten odnosi się również do zastępstwa procesowego.

Umowa o świadczenie pomocy prawnej jest umową starannego działania. Natomiast, pomimo zakazu umawiania się wyłącznie na wynagrodzenie za sukces, dopuszczalne jest umawianie się dodatkowo za pomyślny wynik sprawy. W umowie o wynagrodzenie za świadczenie pomocy prawnej lub dodatkowej można ustalić wysokość wynagrodzenia za sukces, tzn. pewien procent tego co staje się pomyślnym wynikiem sprawy. Należy zwrócić uwagę, że nie występują ograniczenia w zakresie rodzaju spraw mogących być objętymi umową o dodatkowe wynagrodzenie. Każdorazowo jednak należy brać pod uwagę element etyczny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia. Jednocześnie, nawet negatywne nastawienie klienta do strony przeciwnej nie powinno mieć wpływu na postawę radcy prawnego, bowiem kształtując swoje zachowanie powinien postępować w zgodzie z ogólnymi standardami etyki zawodowej, przeciwdziałać zaostrzeniu konfliktu oraz działać na rzecz pojednawczego rozwiązania sporu.

Do obowiązków radcy prawnego należy m.in. stosowanie się do uchwał organów samorządów, współdziałanie z samorządem w sprawach wykonywania zawodu, wykonywanie czynnego prawa wyborczego, terminowego opłacania składek i inne. Ponadto, należy mieć na uwadze, że radca prawny nie może podjąć się prowadzenia sprawy bez zlecenia klienta lub osoby go reprezentującej. Na radcy prawnym ciąży zatem obowiązek m.in. ustalenia zakresu świadczonej pomocy prawnej, ustalenia wynagrodzenia, czy przekazania informacji o ubezpieczeniu. Ponadto, nie mniej ważnym obowiązkiem jest informowanie klienta o przebiegu sprawy i jej wyniku w sposób ustalony z klientem. Radca prawny ma obowiązek współdziałania z prawnikiem zagranicznym w określonych sprawach.

W tym stanie rzeczy, wymagane jest zawarcie tzw. umowy o współdziałanie, której celem jest nie stwarzanie sytuacji dyskryminującej. Tego rodzaju umowa powinna być zawarta na piśmie, w języku polskim (lub fakultatywnie w innym języku). Jednocześnie, powinna zawierać oznaczenie radcy prawnego i prawnika zagranicznego, nazwę ich kancelarii (spółki), informacje o tytule zawodowym prawnika zagranicznego uzyskanym w jego państwie macierzystym, oznaczenie wpisu radcy prawnego na listę radców prawnych, wpisu prawnika z Unii Europejskiej na listę prawników zagranicznych wykonujących w Polsce stałą praktykę oraz właściwego organu państwa macierzystego, który wystawił zaświadczenie stwierdzające uprawnienie do wykonywania zawodu.

Jednocześnie, w umowie należy oznaczyć przedmiot sprawy oraz klienta reprezentowanego przez prawnika zagranicznego, a także sposób współdziałania. Nie ma jednak zakazu przyjmowania zlecenia przeciwko byłemu klientowi, niemniej jednak nie jest dopuszczalne występowanie w tej samej sprawie albo w sprawie z nią związanej. Pojęcie „sprawa z nią związana” oznacza, że jest ona oparta na tym samym stanie faktycznym i prawnym. Dotyczy zatem sytuacji, gdy przesłanki podmiotowo – przedmiotowe oraz ramy czasowe uzasadniają przyjęcie związku między tymi sprawami. W każdym zatem przypadku wynagrodzenie ustalane jest na podstawie całokształtu okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Powiązane artykuły

Pokaż więcej