Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymiZgodnie z obowiązującymi regulacjami, prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami płynnymi (m.in. paliwa opalowe, oleje opalowe, czy oleje napędowe) jest jednym rodzajów tak zwanej działalności koncesjonowanej, to jest wymaga złożenia wniosku o udzielenie odpowiedniej koncesjii. Ustawodawca określił mianem koncesji formę reglamentowania pewnych rodzajów działalności gospodarczej. A sama koncesja, będąca decyzją administracyjną, jest w istocie uprawnieniem nadanym przez państwo do wykonywania określonego rodzaju działalności. Należy zwrócić uwagę, że koncesja na obrót paliwami płynnymi może zostać udzielona na czas określony, tj. na okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat.

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać w szczególności oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu gospodarczego - również ich imiona i nazwiska. Ponadto równie istotne jest, aby we wniosku znalazło się określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą wydana ma być koncesja. Co istotne, w przedmiotowym wniosku powinny się również znaleźć informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy (m.in. sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat, gdy przedsiębiorca prowadził wcześniej działalność gospodarczą). W przedmiotowym wniosku o koncesję na obrót paliwami płynnymi należy również wskazać określenie możliwości technicznych gwarantujących odpowiednie wykonywanie działalności objętej koncesją. Podczas sporządzania wniosku nie można również pominąć informacji dotyczących rodzajów paliw ciekłych będących przedmiotem obrotu. Jednocześnie, do wniosku należy dołączyć między innymi takie dokumenty jak: aktualny odpis lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców, (uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorcy, a także oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz że nie znajduje się w stanie likwidacji. Dopuszczalne jest, aby kopie załączników zostały poświadczone urzędowo, notarialnie, przez radcę prawnego lub przez osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy. Ponadto, należy mieć również na uwadze, że za udzielenie koncesji pobierana jest oplata skarbowa.

Powiązane artykuły

Pokaż więcej