Wniesienie aportem jednoosobowej działalności gospodarczej do spółkiOsoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą i zamierza zmienić formę jej prowadzenia, ma możliwość wniesienia całego przedsiębiorstwa jako wkład niepieniężny do spółki kapitałowej. Pojęcie przedsiębiorstwa w tym przypadku należy rozumieć, zgodnie z definicją zawartą w kodeksie cywilnym, jako zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Zbycie natomiast obejmuje m.in. przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego - czyli aport. Wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego jest rozwiązaniem korzystnym z punktu widzenia podatkowego.

Wszystkie zobowiązania, które są wnoszone aportem do spółki powinny być objęte umową w sprawie przejęcia tych zobowiązań. Umowa obejmuje zobowiązania na dzień przejścia aportu. Wniesienie aportu wymaga szczególnej formy. Powinno być ono dokonane w formie pisemnej, jednakże z podpisami poświadczonymi notarialnie. Wyjątek stanowi wniesienie przedsiębiorstwa aportem, w skład którego wchodzą nieruchomości. W takim przypadku, bezwzględnie należy dokonać zbycia w formie aktu notarialnego.

Przejęcie przez spółkę przedsiębiorstwa osoby fizycznej rodzi skutek przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on bowiem z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Dotychczasowy pracodawca jest między innymi obowiązany zawiadomić pracowników na piśmie o terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i przyczynach prawnych, ekonomicznych, socjalnych skutkach dla pracowników. Jeśli pracownik nie zamierza kontynuować zatrudnienia u nowego pracodawcy, może (w terminie jednego miesiąca od zawiadomienia) bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy.

W przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa, dochodzi do przejęcia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa podatnika wnoszącego aport. Nabywca przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony do wartości nabytego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub składników majątku.

Z chwilą wpisania spółki kapitałowej do rejestru handlowego i wniesienia do niej aportem całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, firma jednoosobowa wprawdzie ulegnie likwidacji, ale nie zostanie zlikwidowana działalność gospodarcza danego przedsiębiorcy. Działalność ta jest bowiem kontynuowana w innej formie organizacyjno - prawnej, a mianowicie w spółce kapitałowej tj. z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej, komandytowo-akcyjnej bądź akcyjnej.

Powiązane artykuły