Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowegoPrzepisy ruchu drogowego wskazują, jakie warunki muszą spełnić niektóre pojazdy, aby były dopuszczone do ruchu drogowego. I tak, dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy następuje na podstawie dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego. Natomiast każdy inny pojazd niewymieniony wyżej, a także przyczepa motocyklowa oraz przyczepa specjalna przeznaczona do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny jest dopuszczony do ruchu bez żadnego pozwolenia.

Pojazd jest dopuszczony do ruchu, jeżeli spełnia szereg wymogów. Podkreślić przy tym należy, iż wymogi te odnoszą się zarówno do pojazdów, których dopuszczenie do ruchu wymaga potwierdzenia odpowiednim dokumentem, jak i pojazdów, które nie wymagają uzyskania odrębnego zezwolenia . Wymagane jest, aby pojazdy były tak zbudowane, wyposażone i utrzymane, by korzystanie z nich nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Co więcej pojazdy nie mogą m.in.: zakłócać spokoju publicznego przez powodowanie nadmiernego hałasu, wydzielać szkodliwych substancji w nadmiernym stopniu, powodować niszczenia dróg itp. Ponadto pojazdy muszą zapewniać dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi.

Aby zarejestrować pojazd należy przedstawić szereg dokumentów. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu. Wymagana jest również karta pojazdu, jeżeli była wydana. Ponadto należy załączyć wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane. Wymagane jest też zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu. Jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany trzeba przedstawić dowód rejestracyjny. Ponadto jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy wymagany jest tzw. dowód odprawy celnej przywozowej. Rejestracji dokonuje się też na podstawie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego i jest rejestrowany po raz pierwszy. Wymagane jest także zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzający:
a) zapłatę podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub
b) brak takiego obowiązku zapłaty, jeżeli sprowadzany pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.
Ponadto należy załączyć dowód wpłaty.

Rejestracja pojazdu następuje na wniosek właściciela. Rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu. Starosta wydaje dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana. Natomiast rejestracji pojazdu, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, może dokonać starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki. Rejestracji takiej dokonuje się na wniosek kierownika zakładu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej upoważnionego przez właściciela. Jeżeli używanie pojazdu uzależnione jest od szczególnych warunków określonych przepisami, starosta wpisuje w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym odpowiednie zastrzeżenia. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne i nalepka kontrolna są wydawane za opłatą oraz po zapłaceniu opłaty ewidencyjnej. Opłatę oraz opłatę ewidencyjną pobiera organ dokonujący rejestracji.

Przepisy prawa drogowego przewidują możliwość czasowej rejestracji pojazdu. Rejestracji takiej dokonuje się albo z urzędu – po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu albo na wniosek właściciela pojazdu. Wniosek o czasową rejestrację można złożyć w następujących sytuacjach. Po pierwsze – w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę. Rejestracji czasowej udziela się także w celu przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Polski. Po trzecie zaś czasowej rejestracji dokonuje się w celu umożliwienia przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu. Wydaje on pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni, z pewnymi wyjątkami. Termin ten może być przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu. Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał.

Powiązane artykuły