Wartość przedmiotu sporu w sprawach z zakresu prawa pracyWartość przedmiotu sporu stanowi określona kwota pieniężna, o którą toczy się spór przed sądem. Przepisy prawa nakładają na pracownika obowiązek jej podania w pozwie skierowanym przeciwko pracodawcy. Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek ani pożytków. Podaje się ją w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego. Określenie wartości jest jednym z wymogów formalnych pisma procesowego i w przypadku jego niespełnienia, sąd wzywa do uzupełnienia pozwu w terminie 7 dni. Kwestia jej określenia jest niezwykle istotna, bowiem zależą od niej: właściwość sądu, istnienie obowiązku wnoszenia opłat sądowych, tryb rozpatrywania sprawy oraz koszty zastępstwa procesowego adwokata lub radcy prawnego.

W przypadku niewskazania w pozwie wartości przedmiotu sporu nie jest możliwe określenie sądu właściwego dla rozpoznania tej sprawy, bowiem to właśnie od wartości zależy najczęściej właściwość sądu. Z jej wysokością związana jest również opłata sądowa. Gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 50 tys. zł, powód musi wnieść opłatę stosunkową, czyli 5% od podanej wartości. Od wartości przedmiotu sporu zależy również tryb rozpoznania sprawy- zwykły lub uproszczony. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie jest większa niż 10 tys. zł, sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu uproszczonym, co jest równoznaczne z obowiązkiem wniesienia pozwu na urzędowym formularzu.

Charakter spraw z zakresu prawa pracy jest dwojaki: majątkowy i niemajątkowy. Do spraw o charakterze majątkowym należy niewątpliwie dochodzenie niewypłaconej kwoty wynagrodzenia, czy odszkodowanie za rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę. Tymczasem roszczenia majątkowe możemy podzielić na pieniężne i niepieniężne. Co do tych pierwszych nie ma żadnych wątpliwości, bowiem wartością przedmiotu sporu będzie oznaczona kwota pieniężna. Z kolei przy sprawach niemajątkowych nie ma obowiązku wskazania wartości przedmiotu sporu np. przy wniosku sprostowaniu świadectwa pracy. Sprawa nieco się komplikuje w sytuacji, gdy roszczenie pracownika dotyczy istnienia, nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy. Jeśli pracownik domaga się nawiązania, czy przywrócenia do pracy to decydujące znaczenie, przy ustalaniu wartości przedmiotu sporu, będzie miał charakter umowy o pracę. W tych przypadkach, przy umowach zawartych na czas nieokreślony, wartością przedmiotu sporu będzie suma wynagrodzenia za sporny okres, lecz nie więcej niż za jeden rok. Natomiast przy umowach zawartych na czas określony- za okres jednego roku.

Jeszcze innym przypadkiem jest żądanie nawiązania stosunku pracy. Pracownik może wnieść takie powództwo w sytuacji odmowy ponownego zatrudnienia, co ma na celu nakazanie pracodawcy złożenia oświadczenia woli w przedmiocie zawarcia umowy o pracę. W tym przypadku wartością przedmiotu sporu będzie wartość stosunku pracy, który ma ewentualnie powstać w następstwie wyroku sądowego. Jeśli pracownik domaga się nawiązania stosunku pracy na postawie umowy na czas określony, wartością przedmiotu sporu będzie suma wynagrodzenia za pracę za okres określony w umowie (nie większy niż 1 rok). Natomiast, gdy roszczenie dotyczy umowy na czas nieokreślony- suma wynagrodzenia za pracę za okres 1 roku. W sprawach dotyczących wypowiedzenia warunków pracy i płac, czy przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach, wartość przedmiotu sporu zależy od żądania pracownika. Jeśli pracownik wnosi o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie zmieniające, to wartość przedmiotu sporu stanowić będzie kwota odszkodowania. Natomiast w przypadku, gdy pracownik domaga się przywrócenia dotychczasowych warunków, to wartość przedmiotu sporu stanowić będzie suma wynagrodzenia z pracę sprzed jego zmiany za okres jednego roku, niezależnie od tego, czy umowa o pracę uległa rozwiązaniu wskutek odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków, czy stosunek pracy trwa na niezmienionych warunkach. Wartość przedmiotu zaskarżenia podać należy również przy wnoszeniu zażalenia, czy skargi kasacyjnej. Jeżeli ten brak formalny apelacji, zażalenia lub skargi kasacyjnej nie zostanie, powyższe środki zaskarżenia podlegają odrzuceniu.

Powiązane artykuły