Uznanie ojcostwaWyróżnia się trzy sposoby ustalenia prawnego ojcostwa: domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, dobrowolne uznanie ojcostwa oraz sądowe ustalenie ojcostwa. W przypadku, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki albo domniemanie takie zostało obalone – ustalenie ojcostwa można dokonać poprzez uznanie ojcostwa lub na mocy orzeczenia sądu. Niemniej jednak, nie jest dopuszczalne uznanie ojcostwa, gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

Uznanie ojcostwa jest dobrowolnym oświadczeniem mężczyzny stwierdzającym, że jest on ojcem dziecka, złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Wymagane jest, aby matka dziecka potwierdziła jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest właśnie ten mężczyzna. Uznanie ojcostwa może również nastąpić przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula (jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice lub jedno z nich są obywatelami polskimi). Uznanie ojcostwa nie może nastąpić
po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.

Co ważne, w przypadkach wyjątkowych – w razie niebezpieczeństwa grożącemgo bezpośrednio życiu matki lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi oświadczenie o uznaniu ojcostwa może zostać zaprotokołowane przez notariusza lub złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy. W celu uznania ojcostwa, właściwemu organowi należy również przedłożyć odpowiednie dokumenty (m.in. odpis aktu urodzenia matki oraz dziecka, dowody osobiste rodziców). Mężczyzna, który uznał ojcostwo może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko pochodzi od niego. Niemniej jednak, po osiągnięciu pełnoletniości przez dziecko - takie powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie może już wytoczyć zarówno mężczyzna, który uznał ojcostwo, ani matka dziecka.

Jednocześnie, regulacje obowiązujące wskazują, że oświadczenie wymagane do uznania ojcostwa może zostać złożone przez osobę, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. Tytułem wyjaśnienia, osoba, która ukończyła trzynaście lat może zostać ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

Powiązane artykuły