Ustanowienie służebności gruntowejCelem ustanowienia służebności gruntowej jest zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej, czyli takiej nieruchomości, którą można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości. Wyróżnić można służebności gruntowe czynne i bierne. Pierwsze z nich umożliwiają właścicielowi nieruchomości władnącej do korzystania w oznaczony sposób z drugiej nieruchomości (tzw. nieruchomości obciążonej). W praktyce, najczęściej są to nieruchomości sąsiadujące ze sobą. Korzystanie zatem z takiej nieruchomości może polegać m.in. na przechodzeniu, przejeżdżaniu oraz korzystaniu z urządzeń. Właściciel nieruchomości obciążonej jest zobligowany do powstrzymania się od wykonywania określonych czynności na własnej nieruchomości. Powstanie służebności gruntowej może nastąpić na podstawie umowy (pomiędzy właścicielem nieruchomości władnącej a właścicielem nieruchomości obciążonej), orzeczenia sądu, a także na skutek zasiedzenia (co odnosi się tylko do służebności gruntowych czynnych, na skutek wydania decyzji administracyjnej, a także ugody sądowej).

W przypadku ustanowienia służebności gruntowej w drodze umowy niezbędne jest złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego przez właściciela nieruchomości. Ponadto, służebność gruntową można ustanowić nieodpłatnie lub odpłatnie. W przypadku zasiedzenia nie można nabyć wszystkich służebności gruntowych, ale tylko służebności gruntowe czynne polegające na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Zgodnie natomiast z linią orzecznictwa warunkiem niezbędnym do zasiedzenia służebności gruntowej jest, aby urządzenie, z którego korzysta właściciel nieruchomości władającej nie było wybudowane przez właściciela nieruchomości obciążonej. Do przesłanek zasiedzenia służebności gruntowej czynnej zaliczyć można: po pierwsze posiadanie służebności, które polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia, po drugie – upływ czasu, odpowiednio 20 lub 30 lat uzależniając powyższy okres od tego czy dany posiadacz służebności gruntowej był w dobrej wierze lub w złej wierze. Jednocześnie, należy mieć na uwadze, że takie nabycie służebności w drodze zasiedzenia nastąpić może z mocy prawa.

W praktyce, dokonanie podziału nieruchomości może być uzależnione ustanowieniem służebności gruntowej. Należy jednak mieć na uwadze, że w podział nieruchomości przeprowadzony prawidłowo musi uwzględniać możliwość zapewnienia dostępu do drogi publicznej każdej nieruchomości. Ponadto, przepisy obowiązujące dopuszczają również możliwość, w przypadku wystąpienia ważnej potrzeby gospodarczej, zwrócenia się z żądaniem przez właściciela nieruchomości obciążonej zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności za wynagrodzeniem, ale tylko wtedy gdy wnioskowana zmiana mogłaby wywołać uszczerbek nieruchomości władnącej. Ponadto, nie tylko w drodze umowy może nastąpić zmiana sposobu wykonywania służebności, ale również w drodze konstytutywnego orzeczenia sądu. Jednocześnie, przesłanką dopuszczalności zwolnienia od służebności gruntowej nieruchomości obciążonej może być m.in. utrata jej znaczenia dla nieruchomości władnącej. Tego rodzaju roszczenia kierowane powinny być przeciwko właścicielowi nieruchomości władnącej. Reasumując, wykonywanie służebności gruntowej nie powinno utrudniać korzystania z nieruchomości obciążonej.

Powiązane artykuły

Pokaż więcej