Ustanowienie kuratora i czas trwania kurateliSąd ustanawia kuratora w przypadkach ściśle określonych przez przepisy prawa. Kuratela ustanawiana jest z urzędu, jednakże w niektórych przypadkach ustanawia się ją na wniosek osoby zainteresowanej. Generalnie kuratela ma na celu sprawowanie pieczy nad osobą lub jej majątkiem, w sytuacji kiedy ona sama nie może prowadzić swoich spraw. Istnieje kilka rodzajów kuratorów, ustanawianych w razie potrzeby dla: 1) osoby ubezwłasnowolnionej, 2) dziecka poczętego, 3) osoby ułomnej, 4) osoby nieobecnej, a także 5) do zarządu majątkiem, 6) w sprawach o prawa stanu, 7) zastępstwa przedstawiciela ustawowego, kiedy on sam nie może reprezentować podopiecznego, 8) osoby prawnej oraz 9) spadku.

Ustanowienie i czas trwania kurateli uzależniony jest od jej rodzaju, podobnie jak prawa i obowiązki kuratorów. W zaświadczeniu wydanym kuratorowi, sąd określa szczegółowo zakres jego obowiązków. Zasadniczo, kuratela ustaje po odpadnięciu przyczyny, dla której została ustanowiona. W przypadku zaś, gdy kurator został ustanowiony do załatwienia konkretnej sprawy, kuratela ustaje z chwilą jej ukończenia. Z uwagi na wykonywane czynności, kurator może żądać wynagrodzenia. Pokrywane jest ono z majątku osoby, dla której ustanowiono kuratora, w przypadku braku majątku, wynagrodzenie pokrywa osoba, która żądała jego ustanowienia. Jego wysokość musi być proporcjonalna do nakładu pracy. W przypadku, gdy jest to konieczne dla reprezentowania i zarządu majątkiem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, sąd opiekuńczy ustanawia z urzędu kuratora. Bowiem, o konieczności ustanowienia kuratora, sąd opiekuńczy jest z kolei informowany przez sąd okręgowy, który orzekł ubezwłasnowolnienie.

Dopuszczalne jest to najczęściej z uwagi na stan zdrowia osoby ubezwłasnowolnionej częściowo. Kurator reprezentuje taką osobę we wszystkich sprawach. Kuratela dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej ustaje z mocy prawa w razie uchylenia ubezwłasnowolnienia. Kuratora ustanawia się także dla dziecka poczętego, ale jeszcze nie narodzonego (nasciturusa), jeśli jest to potrzebne do ochrony jego przyszłych praw. Z chwilą urodzenia się dziecka, kuratela ustaje z mocy prawa. Sądem właściwym dla ustanowienia kuratora jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania matki dziecka. Zakres uprawnień kuratora jest dość szeroki, co pozwala mu na podejmowanie wszelkich działań mających charakter zapobiegawczy np. zabezpieczenie spadku. Kurator dla osoby ułomnej jest ustanawiany na jej wniosek w przypadku, gdy potrzebuje ona pomocy przy prowadzeniu swoich spraw. Dotyczy to wszystkich spraw albo określonego rodzaju.

Sąd opiekuńczy ustanawiając kuratora określa przy tym zakres jego obowiązków. Podkreślić należy, że kurator nie jest przedstawicielem ustawowym osoby ułomnej. Jego rola sprowadza się jedynie do prowadzenia spraw, a nie działania za tę osobę. Uchylenie kurateli następuje na wniosek osoby ułomnej. Prawo przewiduje także kuratora dla osoby nieobecnej, która nie działa przez pełnomocnika. Przesłanką do jego ustanowienia jest ochrona praw tej osoby, a sądem właściwym jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania nieobecnego. Czynności podejmowane przez kuratora dla osoby nieobecnej dotyczą zarówno praw majątkowych, jak i niemajątkowych, a szczegółowy zakres obowiązków wyznacza sąd.

Powiązane artykuły