Urlop rodzicielski (macierzyński) dla ojcaUmożliwienie mężczyznom korzystania z urlopu macierzyńskiego jest konsekwencją dążenia do wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Prawo ojca do korzystania z urlopu macierzyńskiego jest jednak uzależnione od tego czy kobieta zrezygnuje z części urlopu macierzyńskiego. Kobieta ma prawo zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu. W takiej sytuacji niewykorzystaną część urlopu udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. Kobieta musi wykorzystać minimum 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Okres ten ma przede wszystkim służyć niezbędnej regeneracji sił po porodzie. Nabycie prawa do urlopu macierzyńskiego związane jest tylko i wyłącznie z faktem urodzenia dziecka w czasie pozostawania w stosunku pracy. Nie jest istotny ani rodzaj umowy o pracę, ani wymiar czasu pracy, ani nawet staż pracy. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownicy urlopu macierzyńskiego. Jeżeli pracownica chce korzystać z urlopu macierzyńskiego jeszcze przed porodem, wówczas pracodawca udziela takiego urlopu na podstawie zaświadczenia lekarskiego o przewidywanej dacie porodu, jeśli natomiast kobieta rozpoczyna korzystanie z urlopu macierzyńskiego już po porodzie, wówczas podstawą do jego udzielenia jest zaświadczenie o dacie odbycia porodu.

Jeżeli kobieta chce zrezygnować z części przysługującego jej urlopu macierzyńskiego, wówczas powinna zgłosić pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu. Wniosek taki winna złożyć najpóźniej na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do pracy. Wcześniej jednak pracownik-ojciec musi wystąpić na piśmie do swojego pracodawcy, z wnioskiem o udzielenie mu urlopu macierzyńskiego. W takim wniosku pracownik powinien wskazać termin rozpoczęcia korzystania z należnej mu części urlopu macierzyńskiego. Termin ten musi przypadać bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę. Pracodawca powinien jednocześnie wystawić pracownikowi – ojcu zaświadczenie potwierdzające termin rozpoczęcia korzystania z urlopu macierzyńskiego. Takie zaświadczenie pracownica powinna następnie dołączyć do swojego wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego.

Maksymalny wymiar urlopu ojca jest różnicą pomiędzy ustawowym wymiarem urlopu macierzyńskiego przysługującym matce, a wymiarem minimalnym urlopu, z którego musi skorzystać kobieta, a który wynosi 14 tygodni. Natomiast długość urlopu macierzyńskiego przysługującego kobiecie jest zależna od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi: 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci, 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojga dzieci, 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci i 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Jak wskazano powyżej, w zasadzie możliwość korzystania przez ojca z urlopu macierzyńskiego jest uzależniona od tego, czy kobieta zechce zrezygnować z jego części na rzecz ojca dziecka. W jednym tylko wypadku kodeks pracy wprowadza obowiązkowy podział urlopu macierzyńskiego między matkę a ojca. Dzieje się tak w sytuacji, gdy pracownica po wykorzystaniu po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Wówczas pracownikowi-ojcu przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym pracownica wymaga opieki szpitalnej. Po wyleczeniu pracownica będzie mogła korzystać z tej części urlopu macierzyńskiego, która pozostała do upływu ustawowego okresu urlopu macierzyńskiego, z uwzględnieniem jednak okresu korzystania z urlopu macierzyńskiego przez ojca. Także w razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej części tego urlopu. Za czas urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu przysługuje zasiłek macierzyński.

Pracownikowi korzystającemu z urlopu macierzyńskiego pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jego winy i reprezentująca pracownika zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Wyjątkowo jednak rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego może nastąpić w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca w takiej sytuacji jest zobowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową termin rozwiązania jego umowy o pracę.

Powiązane artykuły