Urlop nauczycielski dla poratowania zdrowiaUrlop dla podratowania zdrowia przysługuje ściśle określonym grupom pracowników. Jest to urlop płatny. Najpopularniejszą grupą pracowników, których stosunek pracy regulują szczególne przepisy prawa są nauczyciele. Karta Nauczyciela zawiera regulacje prawne dotyczące urlopu dla podratowania zdrowia. Zasadniczym celem tego urlopu jest pomoc w dojściu do pełnej sprawności zdrowotnej w przypadku, gdy nauczyciel doświadcza kłopotów zdrowotnych. Nauczyciel uzyskuje urlop, aby mógł uzyskać pełną formę oraz ponownie uzyskać zdolność do pracy. Istnieją pewne warunki, które należy spełniać, aby skorzystać z urlopu. Przede wszystkim staż pracy na stanowisku nauczyciela powinien wynosić co najmniej 7 lat, a po drugie osoba powinna być zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć. Warto pamiętać, iż do 7 letniego okresu zatrudnienia wlicza się także okres czasowej niezdolności do pracy na skutek choroby oraz urlopów, innych niż urlop wypoczynkowy, jednakże nie trwające dłużej niż 6 miesięcy.

Zasadniczo, ponowny urlop dla podratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi po okresie roku od zakończenia poprzedniego urlopu. Czas jednorazowego urlopu wynosi maksymalnie rok kalendarzowy. Nauczyciel w tym okresie powinien zadbać o swoje zdrowie, poddać się odpowiedniemu leczeniu. Łączny wymiar urlopów przysługujący jednemu nauczycielowi nie przekracza 3 lat w ciągu całego zatrudnienia. Szczególna sytuacja obejmuje nauczyciela, który nabędzie prawo do emerytury w ciągu okresu krótszego niż rok. Urlop dla podratowania zdrowia może być udzielony na okres nie dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za udzielenie urlopu, jednakże czyni to na wniosek lekarza leczącego nauczyciela. Jest to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Orzeczenia nie wydają prywatnie praktykujący lekarze. Miarodajna jest dokumentacja medyczna pochodząca z przebiegu dotychczasowego leczenia, wyniki przeprowadzonych badań lekarskich, wyniki badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie lekarz uzna za niezbędne.
Lekarz leczący sporządza odpowiednie orzeczenie w 3 egzemplarzach. Pierwszy wędruje do rąk nauczyciela, drugi zostaje wręczony dyrektorowi szkoły, natomiast trzeci jest załączany do dokumentacji indywidualnej osoby badanej. Dyrektor szkoły jest wyłącznie kompetentny do określenia daty rozpoczęcia urlopu. Lekarz nie ma takich uprawnień, może jedynie decydować o konieczności udzielenia urlopu i jego wymiarze. Dyrektor szkoły ten sposób zapewnia nie tylko prawidłowe funkcjonowanie placówki, ale także dbałość o personel, gdyż udziela urlopu bez zbędnej zwłoki. Nauczyciel oraz dyrektor szkoły mają prawo odwołania się od treści orzeczenia w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Jest wnoszone za pośrednictwem lekarza je wydającego, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Do akt dołącza się dokumentację medyczną. Ponowne orzeczenie powinno zostać wydane w ciągu 14 dni i jest ostateczne.

Z urlopem dla poratowania zdrowia wiążą się niektóre przywileje. Są to między innymi zachowanie prawa do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, a także dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych. Na 2 tygodnie przed końcem urlopu dyrektor szkoły wydaje skierowanie dla nauczyciela na badania kontrolne. Zasadniczą przyczyną badania jest stwierdzenie braku przeciwwskazać do kontynuowania pracy. Podczas urlopu pracownik nie może podjąć innej działalności zarobkowej ani też nawiązać innego stosunku pracy. Takie stwierdzenie może nawet skutkować odwołaniem nauczyciela z urlopu.

Warto dodać, iż nauczyciele akademiccy także mogą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, jednakże na innych zasadach. Powinni być zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, i powinni przepracować co najmniej 5 lat na danej uczelni. Jednorazowy czas urlopu wynosi 6 miesięcy, a łączny wymiar nie przekracza 2 lat. Pisemny wniosek nauczyciela akademickiego jest składany na ręce rektora zatrudniającego na uczelni, a do wniosku dołącza się odpowiednie dokumenty.

Powiązane artykuły