Umowy dotyczące spadkuW polskim porządku prawnym nie jest dopuszczalne zawieranie umów dotyczących spadku po osobie żyjącej. Niemniej jednak jedynym wyjątkiem, który wyraźnie jest przewidziany w tym przedmiocie to umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Tego rodzaju umowę o zrzeczenie dziedziczenia zawrzeć mogą ze sobą przyszły spadkodawca i jego potencjalny spadkobierca ustawowy. Natomiast, z punktu widzenia praktyki, nie ma znaczenia, do której grupy spadkobierców on należy. Należy zwrócić uwagę, że umowa ta dla swej ważności wymaga
formy aktu notarialnego. Skutkiem zawarcia takiej umowy jest to, że osoba, która zrzeka się dziedziczenia wyłączona jest od dziedziczenia ustawowego – nie jest wyłączona od dziedziczenia testamentowego.

Zatem, wyłączenie od dziedziczenia ustawowego rozciąga się także na zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki) zrzekającego się. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zrzekającym się jest dziecko spadkodawcy i uprawnienie do dziedziczenia tracą również jego dzieci. Ponadto, istnieje możliwość odmiennego uregulowania w treści umowy tej kwestii. Można w jej treści zaznaczyć, że to zrzeczenie będzie dotyczyć wyłącznie zrzekającego się. W tym stanie rzeczy, zrzeczenie się dziedziczenia powoduje utratę prawa do zachowku przez zrzekającego się jak jego zstępnych, o ile co innego nie wynika z umowy. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia nie ma jednak charakteru ostatecznego. Istnieje możliwość uchylenia zrzeczenia poprzez zawarcie kolejnej umowy w formie aktu notarialnego.

W terminologii prawniczej pojęcie spadku odnosi się zatem do praw i obowiązków majątkowych zmarłego o charakterze cywilnoprawnym, m.in. takich jak prawo własności rzeczy, wierzytelności, posiadania i innych. Dziedziczenie, określane terminem następstwa prawnego po osobie zmarłej następuje z chwilą otwarcia spadku z mocy prawa. W prawie polskim wyróżnia się dwa tytuły powołania do dziedziczenia, jednym z nich jest ustawa, drugim z nich jest testament. Zasadą ogólną w prawie polskim jest uznanie pierwszeństwa dziedziczenia testamentowego przed dziedziczeniem ustawowym. Wymagane jest posiadanie zdolności dziedziczenia. Zdolność dziedziczenia mają wszystkie podmioty prawa (m.in. osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne wyposażone w zdolność prawną).

Od tej zasady są jednak również wyjątki. Należy mieć na uwadze, że nie wchodzą do spadku prawa i obowiązki majątkowe tam określone, które wygasają. Są to m.in. prawa służące wyłącznie zaspokojeniu potrzeb zmarłego (np. prawo do renty dożywotniej), prawa zależne od osobistych potrzeb uprawnionego (np. służebności osobiste), obowiązki gdzie wartość świadczenia zależy od osobistych cech, czy umiejętności dłużnika (np. umowa o dzieło), a także prawa i obowiązki wynikające ze stosunku opartym na zaufaniu. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia nie ma zatem charakteru ostatecznego, niemniej jednak stanowi wyjątek, który dopuszcza zawieranie umów dotyczących spadku po osobie żyjącej.

Powiązane artykuły