Umowa użyczenia samochoduKażda umowa użyczenia polega na tym, że użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Również umowa o użyczenie samochodu polega na oddaniu samochodu do bezpłatnego korzystania przez osobę niebędącą jego właścicielem. Cechą odróżniającą użyczenie od najmu jest nieodpłatność użyczenia. Inny jest także zakres obowiązków wynikających z umowy użyczenia. Chodzi mianowicie o ograniczenie obowiązków użyczającego przy zwiększeniu odpowiedzialności biorącego.

Stronami umowy użyczenia są użyczający, najczęściej właściciel samochodu oraz biorący. Do zawarcia tej umowy konieczne jest, oprócz złożenia oświadczenia woli obu stron, także wydanie rzeczy biorącemu, co sprawia, że umowa ta ma charakter realny. Przez wydanie pojazdu należy rozumieć jego faktyczne udostępnienie użyczającemu, tj. wydanie pojazdu wraz z kluczykami oraz dokumentami. Oprócz wskazania osoby użyczającego oraz biorącego, umowa powinna zawierać okres, w którym biorący może korzystać z użyczonej rzeczy. Istotne jest także określenie przedmiotu użyczenia. W przypadku samochodu, należy podać jego markę, model oraz podstawowe informacje jak numer rejestracyjny.

Umowa użyczenia może też określać sposób używania rzeczy, jednakże w przypadku braku takich postanowień, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu. W przypadku sprzecznego z umową korzystania z samochodu, biorący ponosi odpowiedzialność za jego przypadkową utratę lub uszkodzenie. Ponadto, przepisy prawa cywilnego stanowią, iż bez zgody użyczającego biorący nie może oddać samochodu osobie trzeciej do używania. To bowiem również rodzi odpowiedzialność po stronie biorącego do używania w przypadku jej utraty lub uszkodzenia, co wynika z osobistego charakteru tej umowy.

Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Do zwykłych kosztów utrzymania zaliczyć należy wydatki oraz nakłady, które pozwalają na zachowanie przedmiotu użyczenia, w tym wypadku samochodu, w stanie niepogorszonym. Oznacza to, iż biorący ponosi związane z bieżącą eksploatacją pojazdu, a więc tankuje go na własny koszt oraz dokonuje drobnych napraw. Istotne jest, iż biorący nie może domagać się od użyczającego, aby to on ponosił nakłady związane z korzystaniem z pojazdu. Dopiero gdy biorący poczynił wydatki lub nakłady, do których nie był zobowiązany na mocy przepisów prawa, ma on roszczenie do użyczającego o zwrot poniesionych wydatków.

Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nie oznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić. Umowa może określać też inne przyczyny wygaśnięcia użyczenia. Wtedy użyczający może domagać się natychmiastowego zwrotu używanego samochodu. Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu samochód w stanie nie pogorszonym. Jednakże zgodnie z przepisami, biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie pojazdu, które wynikło w następstwie prawidłowego używania. Natomiast gdy biorący do używania powierzył rzecz innej osobie, obowiązek powyższy ciąży także na tej osobie.

Powiązane artykuły