Umowa dealerska (umowa o dystrybucję towarów)Umowa o dystrybucję towarów (umowa dealerska) jest umową nienazwaną (tzn. nie została uregulowana w kodeksie cywilnym). W praktyce występują różne rodzaje omawianej umowy, a także różne formy jej realizacji. I tak, przykładowo umowa dealerska występuje jako umowa wyłącznej koncesji handlowej w imporcie albo eksporcie. Dealerem nazywany jest także dystrybutor we franchisingu dystrybucyjnym. Umowa dealerska nakłada na dystrybutora (dealera, odsprzedawcę towarów) obowiązek zawierania z klientami konkretnych umów sprzedaży towarów, które dostarcza mu producent (sprzedawca towarów). Pomimo, iż umowa dealerska jest umową nienazwaną, kodeks cywilny może przewidywać określone skutki zawarcia takiej umowy. Otóż, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżona została na rzecz kupującego wyłączność, sprzedawca nie może w zakresie, w którym wyłączność została zastrzeżona, ani bezpośrednio, ani pośrednio zawierać umów sprzedaży, które mogłyby naruszyć wyłączność przysługującą kupującemu. Jest to regulacja obowiązków sprzedawcy w wypadku zawarcia umowy wyłącznej dystrybucji towarów (umowy dealarskiej z zastrzeżeniem wyłączności).

W przypadku, gdyby naruszono interes kupującego, stosuje się przepisy dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jak również przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Cechą charakterystyczną umowy dealerskiej jest stałość współpracy dystrybutora (dealera, odsprzedawcy towarów) z producentem (sprzedawcą towarów). Z faktu tego wynika obowiązek producenta (sprzedawcy towarów) dostarczania towarów dystrybutorowi (odsprzedawcy towarów) oraz obowiązek przyjmowania towarów i zapłaty umówionej ceny przez dystrybutora. Przedmiot umowy dealerskiej stanowią zazwyczaj towary z określoną marką (co z kolei pozwala na ich identyfikację na rynku jako pochodzące od konkretnego producenta). Ponadto, dystrybutor ma obowiązek zawierania konkretnych umów realizacyjnych.

Producent ma zaś uprawnienie żądać od dealera wykonania tego obowiązku na drodze sądowej. Umowa dealerska określa zazwyczaj: wartości dostaw, zasady ustalania cen, sposób i miejsce odbioru towaru przez klientów, sposób reklamacji towarów itp. Ponadto, umowa zawiera charakterystyczne postanowienia dodatkowe. Jako przykład można wymienić postanowienia o: wyłączności dealera na danym terenie (kraju), stosowaniu know – how producenta (co do obsługi klienta, wystroju lokalu itp.), obowiązku producenta dostarczania części zamiennych, materiałów do serwisu itd. Podkreślić należy, iż dealer prowadzi działalność w sposób samodzielny, we własnym imieniu oraz na własny rachunek. Ta właśnie cecha odróżnia dystrybutora od akwizytora, czy innych pośredników handlowych. Na dealerze oraz producencie spoczywa także obowiązek lojalności. Dystrybutor ma obowiązek nie prowadzić działalności konkurencyjnej, a producent ma obowiązek równego traktowania dystrybutorów.

Powiązane artykuły

Pokaż więcej