Spowodowanie lekkiego uszkodzenia ciała w wypadku komunikacyjnymUszczerbek na zdrowiu to: naruszenie czynności narządu ciała (czyli naruszenie ciągłości tkanek np. nerek, oczu, serca; zarówno poprzez zewnętrzne zranienia jak i wewnętrzne obrażenia) oraz rozstrój zdrowia (czyli zakłócenie funkcji organizmu o charakterze fizjologicznym; dotyczy zarówno zdrowia fizycznego jak i psychicznego). Wyróżnia się: „ciężki” uszczerbek na zdrowiu oraz „inny” uszczerbek na zdrowiu (dzielący się na: „średni” oraz „lekki” uszczerbek na zdrowiu). Ciężki uszczerbek na zdrowiu polega na: pozbawieniu człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, bądź na spowodowaniu innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała. Spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu obejmuje wszystkie wypadki, które polegają na wywołaniu lżejszych konsekwencji w zdrowiu pokrzywdzonego niż ma to miejsce w przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Natomiast w sytuacji, gdy naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwa krócej niż 7 dni, mowa jest o spowodowaniu lekkiego uszczerbku na zdrowiu.

Przestępstwo wypadku komunikacyjnego zostało uregulowane przez przepisy prawa karnego. W ich świetle za wypadek komunikacyjny (w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym) uważa się zdarzenie, do którego doszło w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu przez sprawcę wypadku (chociażby nieumyślnie). Natomiast skutkiem wypadku komunikacyjnego muszą być nieumyślnie spowodowane obrażenia ciała, które wywołały u poszkodowanego naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni (średni wypadek komunikacyjny), śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu (ciężki wypadek komunikacyjny). Za spowodowanie wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego poszkodowany doznał średniego uszczerbku na zdrowiu, sprawca wypadku podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Odpowiedzialność karna sprawcy ulega zaś zaostrzeniu w przypadku, gdy poszkodowany w wypadku komunikacyjnym doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo zmarł. Wówczas bowiem sprawcy wypadku komunikacyjnego grozi kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Co do zasady przestępstwo spowodowania wypadku komunikacyjnego ścigane jest z urzędu. Jednakże w sytuacji, gdy pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa sprawy, ściganie przestępstwa średniego uszkodzenia ciała następuje na jej wniosek. Oznacza to, iż przestępstwo średniego wypadku komunikacyjnego jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, jeżeli jest on osobą najbliższą dla sprawcy. Podkreślić należy, iż ściganie na wniosek nie obejmuje przestępstwa spowodowania śmierci albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w wypadku komunikacyjnym.

Przepisy prawa karnego ograniczają skutki wypadku komunikacyjnego do spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu (do naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwających dłużej niż siedem dni). Oznacza to, iż przepisy prawa karnego nie regulują kwestii spowodowania wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego poszkodowany poniósł obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający poniżej siedmiu dni. Spowodowanie lekkiego wypadku komunikacyjnego nie stanowi zatem przestępstwa, a wykroczenie. Podkreślić wszakże należy, iż przepisy kodeksu wykroczeń nie przewidują wykroczenia lekkiego wypadku drogowego. W związku z tym sprawca lekkiego wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego poszkodowany poniósł lekki uszczerbek na zdrowiu (poniżej siedmiu dni), ponosi odpowiedzialność za wykroczenie spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym. Wymagane jest przy tym, aby jednocześnie doszło do spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. O spowodowaniu zagrożenia w ruchu drogowym z reguły zaś świadczą same konsekwencje wypadku (spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu). Zgodnie zatem z przepisami kodeksu wykroczeń osoba, która na drodze publicznej nie zachowując należytej ostrożności, spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Dodać tylko należy, iż projekt kodeksu wykroczeń przewidywał odrębny typ wykroczenia, jakim miało być spowodowanie lekkiego wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego poszkodowany poniósł lekki uszczerbek na zdrowiu.

Powiązane artykuły