Sposób obliczania należnego podatku od spadkuW chwili śmierci spadkodawcy, jego prawa i obowiązki o charakterze majątkowym nabywają spadkobiercy. Generalnie, nabycie rzeczy i praw w drodze spadkobrania jest opodatkowane. Ustawa przewiduje przedmioty i prawa wyłączone z obowiązku podatkowego, jak również kwoty, do których nabycie spadku jest nieopodatkowane. Ogólnie rzecz biorąc ustawodawca podzielił spadkobierców na trzy grupy. Do pierwszej z nich zaliczył małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, pasierbów, a także ojczyma i macochę, zięcia i synową. Z kolei do drugiej grupy należą zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych. Trzecią grupę stanowią wszyscy pozostali spadkobiercy. Jednakże osoby te są zwolnione od podatku, jeżeli rzeczy i prawa majątkowe przekraczają określone w ustawie wartości. W przypadku pierwszej grupy jest to kwota 9.673 zł, w przypadku II grupy kwota ta wynosi 7.276 zł, natomiast dla III grupy – 4.902 zł.

Oznacza to, że przekroczenie wyżej wymienionych progów rodzi po stronie spadkobiercy obowiązek podatkowy. Nadto, obowiązek podatkowy powstaje w sytuacji, gdy spadkobierca nie zgłosi nabycia własności rzeczy właściwemu urzędowi skarbowemu, w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia. Podstawą do obliczenia należnego podatku od nabytego spadku jest wartość rzeczy nabytych tj. kwota uzyskana po odliczeniu wszystkich długów i ciężarów należących do spadku. Wartość tę ustala się według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego tj. z chwilą nabycia spadku. Wartość rynkowa rzeczy lub praw określana jest w oparciu o przeciętne ceny stosowane w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, przy uwzględnieniu miejsca ich położenia, stanu i stopnia zużycia.

Podatek od spadków i darowizn oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, przy zastosowaniu określonych ustawą skal podatkowych. Istotne jest, że wysokość podatku zależy od przynależności do grupy podatkowej. Skala podatkowa waha się od 3-20% . W przypadku I grupy spadkobierców wynosi ona: 1) 3% od wartości 10.278 zł, 2) 308,30 zł i 5% nadwyżki ponad 10.278 zł, jeżeli wartość spadku zawiera się w przedziale 10.278 zł a 20.556 zł, 3) 822,20 zł i 7% nadwyżki ponad kwotę 20.556 zł.

Jeśli chodzi o II grupę podatkową, podatek wynosi: 1) 7% od wartości 10.278 zł, 2) 719,50 zł i 9% ponad kwotę 10.278 zł, jeżeli wartość spadku zawiera się w przedziale 10.278 zł a 20.556 zł, 3) 1.644,50 zł i 12% nadwyżki ponad kwotę 20.556 zł. Od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej, pobiera się podatek w wysokości: 1) 12% od wartości 10.278 zł, 2) 1.233,40 zł i 16% ponad kwotę 10.278 zł, jeżeli wartość spadku zawiera się w przedziale 10.278 zł a 20.556 zł, 3) 2.877,90 zł i 20% nadwyżki ponad kwotę 20.556 zł.

Jak już wyżej była mowa, spadkobierca jest obowiązany zgłosić fakt nabycia spadku do właściwego urzędu skarbowego. Zobowiązanie podatkowe powstaje zaś z chwilą doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku od spadków i darowizn. Zatem nie należy się spieszyć z zapłatą podatku, przed doręczeniem decyzji podatkowej nie można zapłacić podatku. Termin zapłaty podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji, nie dotyczy to jednakże notariusza, który pobrał od spadkobiercy podatek i uiścił go właściwemu organowi podatkowemu.

Powiązane artykuły