Skierowanie na przymusowe leczenie odwykoweNa badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego kieruje się osoby, które z powodu nadużywania alkoholu doprowadzają do rozkładu życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, bądź regularnie powodują zakłócenia spokoju albo porządku publicznego. Skierowania takiego dokonuje gminna komisja, której zadaniem jest rozwiązywanie problemów alkoholowych. Wybór komisji odbywa się według miejsca zamieszkania albo pobytu danej osoby, jeśli przejawi ona taką inicjatywę. Po uzyskaniu opinii sąd, jeśli zostanie uznane to za konieczne, może również wydać zarządzenie o oddaniu badanej osoby na obserwację w zakładzie leczniczym. Obserwacja taka nie powinna przekroczyć dwóch tygodni, a w wyjątkowych sytuacjach, na wniosek zakładu – do sześciu tygodni. Sąd przed wydaniem takiego postanowienia musi jednak wysłuchać osobę, której dotyczy postępowanie.

Po zarządzeniu przez sąd przeprowadzenia badania albo oddania danej osoby pod obserwację, ma ona obowiązek poddania się badaniom prowadzonym przez psychologa oraz psychiatrę, a także zabiegom, które są niezbędne dla wykonania podstawowych badań w laboratorium pod tym jednakże warunkiem, iż dokonane zostaną przez uprawnionych pracowników służby zdrowia. Odpowiednie orzeczenie o aktualizacji obowiązku poddania się pod leczenie może zapaść tylko po przeprowadzonej rozprawie. Powinna ona odbyć się w czasie jednego miesiąca od chwili wpłynięcia wniosku. Jest to jednakże tylko termin instrukcyjny, zatem nie obliguje on sądu. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę, a także w razie uchylania się poddaniu się badaniu lub obserwacji, które zostało zarządzone przez sąd, może on zarządzić doprowadzenie w sposób przymusowy przez Policję.

W stosunku do żołnierzy doprowadzenia dokonuje Żandarmeria Wojskowa, ewentualnie inny właściwy w wojsku organ porządkowy. Jednocześnie, z orzeczeniem o obowiązkowym poddaniu się leczeniu, może zostać ustanowione przez sąd na czas obowiązywania tego orzeczenia, nadzór kuratora, którego polecenia osoba ta powinna wykonywać, jeśli ma to przyczynić się do skrócenia okresu trwania obowiązkowego leczenia. Po orzeczeniu obowiązkowego leczenia, sąd wzywa daną osobę do dobrowolnego stawienia się w wyznaczonym dniu i zakładzie leczącego choroby uzależnieniowe. Jeśli nie uczyni ona tego dobrowolnie, mogą zostać użyte wobec takiej osoby środki przymusu.

Powiązane artykuły