Rybołówstwo i wykonywanie rybołówstwa w polsceZa rybołówstwo uważa się połów organizmów morskich w morzu w celach zarobkowych. Co więcej rybołówstwo oznacza także skup lub przetwórstwo na morzu organizmów morskich, jak również połów organizmów morskich w celach naukowo – badawczych, szkoleniowych czy sportowo – rekreacyjnych. Przez rybołówstwo należy rozumieć również: zarybianie oraz chów lub hodowlę ryb i innych organizmów morskich. Przepisy o rybołówstwie określają również szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa. W ich świetle wykonywanie rybołówstwa morskiego może się odbywać tylko przy użyciu statku rybackiego o polskiej przynależności, który wpisany jest do rejestru statków rybackich. Rybołówstwo może być zaś wykonywane tylko przez armatora, którego siedziba albo oddział, albo miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co więcej wymagane jest także posiadanie oznaki rybackiej oraz uzyskanie licencji połowowej i specjalnego zezwolenia połowowego.

Statek rybacki o polskiej przynależności zostaje wpisany do rejestru statków rybackich na pisemny wniosek właściciela takiego statku rybackiego. Rejestr statków rybackich jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie elektronicznej. Właściciel statku rybackiego składa wniosek o wpis takiego statku do rejestru do ministra właściwego do spraw rybołówstwa, ale za pośrednictwem okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego. Po dokonaniu wpisu właściciel statku rybackiego otrzymuje zaświadczenie o wpisie tego statku do rejestru. W zaświadczeniu zaś podaje się numer identyfikacyjny statku rybackiego oraz oznakę rybacką tego statku. Oznakę rybacką nadaje się zaś na wniosek armatora statku rybackiego. Jest ona nadawana przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego. Oznakę rybacką stanowi trzyliterowy skrót nazwy portu macierzystego statku rybackiego oraz kolejny numer w spisie oznak rybackich, który jest prowadzony dla danego portu przez właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego. Jakiekolwiek zmiany danych, które zawarte są w rejestrze statków rybackich właściciel takiego statku ma obowiązek zgłosić do ministra właściwego do spraw rybołówstwa za pośrednictwem okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, w ciągu 30 dni od dnia ich powstania.

Jak już wspomniano do wykonywania rybołówstwa konieczne jest także posiadanie licencji połowowej. Licencja taka wydawana jest przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa na wniosek armatora statku rybackiego. Z wnioskiem zainteresowany występuje zaś za pośrednictwem właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego. Licencja połowowa na statek rybacki wpisany do rejestru statków rybackich wydawana jest na czas nieokreślony. W czasie wykonywania rybołówstwa morskiego licencja połowowa musi zaś znajdować się na statku rybackim, na który została wydana. Wymogu tego nie muszą wypełniać jedynie statki rybackie o długości całkowitej poniżej 10 m. Co więcej do wykonywania rybołówstwa morskiego w danym roku kalendarzowym konieczne jest także uzyskanie specjalnego zezwolenia połowowego. Takie specjalne zezwolenie połowowe wydawane jest na wniosek armatora, na statek rybacki, który posiada już licencję połowową, albo łącznie z wnioskiem o wydanie licencji połowowej. Specjalne zezwolenie połowowe jest wydawane przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, w zależności od rejonu prowadzenia połowów. Co do zasady wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego należy złożyć do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma być wydane to zezwolenie. Podkreślić należy, iż takie specjalne zezwolenie połowowe powinno znajdować się na statku rybackim, na który zostało wydane.

Warto również dodać, iż do prowadzenia skupu lub przetwórstwa organizmów morskich w polskich obszarach morskich konieczne jest uzyskanie właściwego zezwolenia. Zezwolenie to wydawane jest przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Wydaje się je na wniosek armatora statku, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Natomiast połowy organizmów morskich prowadzone w celach naukowo –badawczych albo szkoleniowych dopuszczalne są dopiero po uzyskaniu pozwolenia właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego. Także połowy w celach sportowo – rekreacyjnych w polskich obszarach morskich są legalne tylko po uzyskaniu sportowego zezwolenia połowowego. Takie sportowe zezwolenie połowowe wydaje okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego. Ze stosownym wnioskiem może zaś wystąpić: osoba fizyczna (na prowadzenie połowów z brzegu, ze statku lub z innych urządzeń pływających), organizator zawodów sportowych oraz armator statku.

Powiązane artykuły