Rozliczenie pit na zasadach podatku liniowegoPodstawową charakterystyką podatku liniowego jest opłacane podatku dochodowego według stałej stawki, wynoszącej obecnie 19 procent. Stawka ta obowiązuję przedsiębiorcę, bez względu na wysokość dochodu, uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej. Opodatkowani liniowo są w Polsce co do zasady podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), ale tę formę rozliczeń podatkowych dobrowolnie mogą również wybrać przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Jeżeli jednak podatnik PIT wybierze podatek liniowy jako formę rozliczenia się z fiskusem, nie może już korzytać z tzw. karty podatkowe. Ma on bowiem wówczas obowiązek prowadzenia ewidencji w postaci księgi rachunkowej albo (przy spełnieniu określonych warunktów) księgi przychodów i rozchodów.

Jedną z podstawowych zalet podatku liniowego jest fakt, iż podatnik ma możliwość obniżenia podstawy opodatkowania poprzez uwzględnienie kosztów uzyskania przychodu, a niezależnie od jego wysokości, stawka podatkowa jest niezmienna i wynosi 19%. Oznacza to, że nie występuje progresja podatkowa przy wzroście podstawy opodatkowania. Jako wadę opodatkowania liniowego należy wymienić brak kwoty wolnej od podatku a także brak możliwości uzyskania ulg podatkowych (np. ulgi rodzinnej czy internetowej). Podatnik od ogólnej kwoty dochodu może jedynie odliczyć straty z lat ubiegłych oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto, podatnik może przeznaczyć 1% swego podatku na konto organizacji pożytku publicznego.

Warto pamiętać, iż w przypadku opodatkowania się podatkiem liniowym, przedsiębiorca jest automatycznie pozbawiony prawa do wspólnego rozliczenia się ze współmałżonkiem, albo też jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wszelkie rozliczenia do urzędu należy dokonywać na specjalnym formularzu PIT 36 L. Jest to dokument przeznaczony do rozliczania się z przychodów z działalności gospodarczej albo też z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli są opodatkowane podatkiem liniowym. Jeżeli przedsiębiorca uzyskuje dodatkowe przychody, na przykład z umowy o pracę z innym przedsiębiorcą, jest zmuszony do złożenia drugiego zeznania.

W uproszczeniu, rozliczenie w postaci podatku liniowego przy obecnej 19-procentowej stawce, jest opłacalne, gdy przedsiębiorca wykazuje kwotę dochodu przekraczającą 85.528 złotych rocznie. Od zarobków uzyskanych powyżej tej kwoty bowiem, podatnicy rozliczający się według skali, wchodzą w drugi próg podatkowy, będąc zobowiązani do uiszczania podatku według stawki 32%. Przy wyborze formy rozliczeń, warto jednak wziąć pod uwagę również inne czynniki, takie jak brak możliwości rozliczenia razem z małżonkiem czy uwzględnienia ulgi na posiadanie dzieci. Należy przy tym również pamiętać, że decyzję o wyborze sposobu opodatkowania trzeba podjąć do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Do tego momentu, podatnik jest obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia we właściwym urzędzie skarbowym.

Powiązane artykuły

Pokaż więcej