Rola i kompetencje rzecznika praw dzieckaRzecznik Praw Dziecka jest powoływany przez Sejm, za zgodą Senatu. Kadencja Rzecznika Praw Dziecka wynosi 5 lat liczonych od chwili złożenia ślubowania przed Sejmem; wygasa natomiast w przypadku śmierci lub odwołania. Rzecznika powołuje się na wniosek Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, grupy co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów. Dopuszczalne jest również powołanie zastępcy Rzecznika Praw Dziecka (zastępcę powołuje Marszałek Sejmu, na wniosek Rzecznika; w tym samym trybie następuje odwołanie zastępcy Rzecznika). Obowiązuje zakaz łączenia stanowiska Rzecznika Praw Dziecka z innym stanowiskiem oraz wykonywania innych zajęć zawodowych (za wyjątkiem zajmowania stanowiska profesora szkoły wyższej). Rzecznikowi nie wolno też przynależeć do partii politycznej ani prowadzić działalności publicznej, której nie można pogodzić z obowiązkami i godnością urzędu.

Zadania Rzecznika obejmują wszelkie działania, które mają zapewnić ochronę praw dziecka. Wśród tych praw można wymienić przede wszystkim prawo do: życia i ochrony zdrowia, wychowania w rodzinie, godziwych warunków socjalnych oraz prawo do nauki. Ponadto, zadaniem Rzecznika jest ochrona dzieci przed przemocą, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem, a także jakimkolwiek złym traktowaniem. Działania Rzecznika podejmowane są przez niego z własnej inicjatywy, przede wszystkim na podstawie informacji uzyskanych od obywateli lub ich organizacji, które wskazują na naruszanie praw lub dobra dziecka. W celu sprawnego wykonywania swoich zadań Rzecznikowi przysługuje szereg uprawnień. Po pierwsze, Rzecznik Praw Dziecka ma możliwość zbadania każdej sprawy osobiście i na miejscu, i to bez jakiegokolwiek zawiadomienia. Po drugie, Rzecznik ma prawo żądania złożenia wyjaśnień oraz udzielenia stosownych informacji od: organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji.

Ma on też prawo wglądu do niezbędnych mu akt i dokumentów. Po trzecie, w sprawach cywilnych Rzecznik może żądać wszczęcia postępowania albo wziąć udział w postępowaniu, które już toczy się. Rzecznik Praw Dziecka może występować o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych, które są już w toku. Rzecznik Praw Dziecka może także występować o wydanie opinii, czy ekspertyz. Ponadto, Rzecznik współpracuje ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi zrzeszeniami i fundacjami, które działają na rzecz ochrony praw dziecka. Rzecznik ma obowiązek przedstawiać sprawozdania ze swojej działalności oraz informacje o przestrzeganiu praw dziecka w Polsce. Sprawozdania takie Rzecznik musi składać co roku (do 31 marca) Sejmowi i Senatowi. Ponadto, informacje te przekazywane są także do wiadomości publicznej.

Powiązane artykuły

Pokaż więcej