Rodzaje skarg do sądu administracyjnegoZgodnie z przepisami o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, kontrola sprawowana przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach dotyczących następujących rodzajów skarg. Po pierwsze, kontrola taka obejmuje skargi na decyzje administracyjne. Skarga na decyzję administracyjną może zostać wniesiona tylko wtedy, gdy skarżący wykorzystał wszystkie przysługujące mu w postępowaniu przed właściwym organem środki zaskarżenia. Z obowiązku takiego jest jednak zwolniony prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich, który wnosi skargę.

Po drugie, kontrola sądów administracyjnych obejmuje skargi na postanowienia, które zostały wydane w postępowaniu administracyjnym. Przepisy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określają skargi na postanowienia za pomocą metody enumeracji pozytywnej. Oznacza to, iż skarga na postanowienie w postępowaniu administracyjnym przysługuje tylko wtedy, gdy służy na nie zażalenie albo gdy kończy ono postępowanie w sprawie. Zażalenie na postanowienie przysługuje zaś w takich wypadkach, gdy wskazują to przepisy kodeksu postępowania administracyjnego albo przepisy ordynacji podatkowej. Ponadto skarga przysługuje uprawnionemu także na postanowienie, które rozstrzyga sprawę co do istoty. Kontrola sądów administracyjnych obejmuje też skargi na postanowienia, które są wydawane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, również jeżeli przysługuje na nie zażalenie.

Po trzecie, przedmiotem kontroli sądów administracyjnych są także skargi wnoszone na inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, jeżeli dotyczą one uprawnień lub obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Oznacza to, iż skarga przysługuje uprawnionemu także wówczas, gdy takie akty lub czynności nie mają charakteru decyzji lub postanowienia. Wymagane jest jednak, aby istniał związek pomiędzy takim aktem albo czynnością z zakresu administracji publicznej, a uprawnieniem bądź obowiązkiem po stronie podmiotu skarżącego. Ponadto konieczne jest, aby skarżący przed wniesieniem skargi wezwał właściwy w sprawie organ do usunięcia naruszeń prawa. Wezwania takiego należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia, w którym uprawniony uzyskał informacje o wydaniu aktu lub podjęciu danej czynności. Kontrola sądowoadminsitarcyjna dotyczy też przypadków, w których wnoszona jest skarga na bezczynność organów w określonych wyżej sprawach. Wniesienie skargi na bezczynność organu możliwe jest dopiero po wyczerpaniu przysługujących skarżącemu środków zaskarżenia. Do środków takich należy zaliczyć: zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie oraz ponaglenie.

Co więcej, kontrola sądów administracyjnych obejmuje również skargi dotyczące interpretacje z zakresu prawa podatkowego, wydane w sprawach indywidualnych. Skargę można wnieść również na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej oraz inne akty organów samorządowych i ich związków, jeżeli dotyczą one obszaru administracji publicznej. W tym wypadku także niezbędne jest, aby skarżący wezwał wcześniej właściwy organ do usunięcia dokonanych naruszeń prawa. Skargę można tez wnieść wobec aktów nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego. Sądy administracyjne są również właściwe w sprawach określonych przez przepisy szczególne.

Wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wywołuje tzw. skutku suspensywnego. Oznacza to, iż jej wniesienie nie powoduje wstrzymania wykonania aktu lub czynności. Przepisy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewidują jednak możliwość wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ administracji (przed przekazaniem skargi sądowi) oraz przez sąd (po przekazaniu mu skargi). Skargę należy złożyć w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w danej sprawie. W wypadkach, w których wymagane jest wezwanie organu do usunięcia naruszeń, termin ten wynosi trzydzieści dni od dnia otrzymania odpowiedzi od tegoż organu. W przypadku braku odpowiedzi, skarżący ma na wniesienie skargi sześćdziesiąt dni od dnia, w którym wezwał organ do usunięcia naruszeń. Natomiast prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wnieść skargę w ciągu sześciu miesięcy, zaś skarga tych organów na akty prawa miejscowego nie jest obwarowana żadnym terminem. Skarga do sądu administracyjnego jest składana za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność podlegają zaskarżeniu. Organ taki musi przekazać skargę sądowi. Ma on na to trzydzieści dni od chwili wniesienia skargi. Organowi przysługuje też prawo uwzględnienia skargi (w całości lub w części) – do czasu podjęcia rozprawy.

Powiązane artykuły