Renta socjalnaRenta socjalna stanowi świadczenie alternatywne dla osób, które nie nabyły prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Zgodnie z przepisami o rencie socjalnej, renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18 – go roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 – go roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Osobie, która spełnia warunki do uzyskania renty socjalnej, przysługuje renta socjalna stała (jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała) albo renta socjalna okresowa (jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa). Renta socjalna okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Renta socjalna nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Renta socjalna nie przysługuje również osobie będącej właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych powyżej 5 ha przeliczeniowych. Osobie będącej współwłaścicielem nieruchomości rolnej nie przysługuje renta socjalna, jeśli udział tej osoby przekracza 5 ha przeliczeniowych.

Renta socjalna nie przysługuje także za okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności. Jeżeli uprawniony do renty socjalnej jest również uprawniony do renty rodzinnej, to kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Oznacza to, iż renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W tym stanie rzeczy, aby ubiegać się o przyznanie renty socjalnej, osoba ubiegająca się o rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy musi złożyć wniosek o przyznanie takiej renty.

Wniosek ten składa się w jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o rentę socjalną. Postępowanie w sprawie przyznania renty socjalnej wszczyna się również na wniosek innej osoby albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, działających za zgodą uprawnionych osób. Decyzję w sprawie przyznania renty socjalnej wydaje (i świadczenie to wypłaca) właściwa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Renta socjalna podlega waloryzacji, której dokonuje jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub organ emerytalno – rentowy.

Powiązane artykuły

Pokaż więcej