Rejestr okrętowyPolski rejestr okrętowy prowadzą izby morskie. Obowiązkowi wpisu podlegają statki stanowiące polską własność w izbie właściwej dla portu macierzystego. Statki używane tylko do celów sportowych czy rekreacyjnych, gdzie długość kadłuba nie przekracza 24 metrów, podlegają obowiązkowi wpisu do polskiego rejestru jachtów. Ten prowadzony jest przez polski związek sportowy. Na wniosek właściciela do rejestru okrętowego można wpisać również statek, którego wpis nie jest obowiązkowy, a także statek w budowie. Na rejestr okrętowy składają się księgi rejestrowe prowadzone odrębnie dla trzech rodzajów statków. Księga „rejestr stały” przeznaczona jest dla statków, które stanowią polską własność lub są za takie uważane. Rejestr tymczasowy służy wpisom statków, które otrzymały czasową polską przynależność; rejestr statków w budowie zaś odpowiednio takich statków. Statek, który został wpisany do rejestru stałego poza granicami kraju, może być następnie wpisany do polskiego rejestru stałego dopiero po jego wcześniejszym usunięciu z rejestru zagranicznego. Analogicznie przy rejestrze tymczasowym, musi dojść do zawieszenia jego dotychczasowej przynależności. Czynności rejestrowe podlegają opłatom.

Rejestry okrętowe są jawne, a osoby które są zainteresowane mają prawo zażądać poświadczonych z nich wyciągów oraz odpisów. W rejestrze wpisuje się numer rejestrowy statku oraz dzień dokonania wpisu, nazwę statku, międzynarodowy sygnał wywoławczy, a także rodzaj oraz przeznaczenie statku, dane dotyczące poprzedniego rejestru, nazwę portu macierzystego statku, wymiary główne oraz pojemność statku. Ponadto, określa się adres właściciela i armatora statku, ewentualną hipotekę morską oraz datę, miejsce budowy wraz z nazwą stoczni, jeśli dane takie są znane, a także określenie materiału z jakiego zbudowany został kadłub statku oraz rodzaj jego napędu.

Z rejestru wykreślany jest statek, który zatonął albo został zniszczony, zaginął, stracił polską przynależność, bądź istotę statku morskiego. Wykreślenie z rejestru wymaga także zgody wierzycieli hipotecznych, którą powinni wyrazić na piśmie. Ponadto statek w budowie wykreślany jest w razie zniszczenia, zaniechania budowy lub jego wpisania do rejestru stałego w Polsce lub za granicą. Statek uważa się za zaginiony, jeżeli nie zawinął on do portu przeznaczenia ani nie nadeszła żadna kolejna wiadomość o statku w ciągu liczonego podwójnie okresu niezbędnego dla dotarcia do portu przeznaczenia w normalnych warunkach. Okres ten nie może być krótszy niż dni trzydzieści ani dłuższy niż kwartał, począwszy od dnia ostatniej wiadomości o statku. Chyba że brak takich wiadomości pozostaje w związku z działaniami wojennymi, wówczas nie może być krótszy niż sześć miesięcy.

Zgłoszenia do rejestru okrętowego dokonuje się w ciągu sześciu tygodni od dnia, w którym zobowiązany do zgłoszenia dowiedział się o okoliczności podlegającej wpisowi. W razie zaniechania, właściwa izba morska może nałożyć karę grzywny w wysokości od 500 do 10 000 złotych. Jeśli po jej nałożeniu zgłoszenie zostanie dokonane, grzywna nieziszczona może zostać umorzona – w całości lub części. Ponadto, jeżeli zobowiązany nie dokona zgłoszenia pomimo wezwania, izba morska może, po przeprowadzeniu dochodzenia, dokonać wpisu z urzędu. Po przyjęciu zgłoszenia izba morska przeprowadza badanie, czy złożony zestaw dokumentów odpowiada obowiązującemu prawu oraz czy zgłoszone dane mają odbicie w rzeczywistości, jeśli istnieją pod tym względem uzasadnione wątpliwości. Okoliczności będące przedmiotem wpisu do rejestru są skuteczne wobec osób trzecich, co wynika bezpośredni z faktu jawności rejestru. Zasady obowiązujące w tym względzie są analogiczne dla zasad rządzących księgami wieczystymi. Wpis do rejestru jest stwierdzany certyfikatem okrętowym, który jest jednocześnie dowodem polskiej przynależności statku.

Powiązane artykuły

Pokaż więcej