Przychody, koszty i podział zysków spółki cywilnejSpółka cywilna jest jedynie stosunkiem obligacyjnym łączącym co najmniej dwie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Nie ma zatem osobowości prawnej, co oznacza, iż nie może pozywać, ani być pozywana. Spółka nie posiada również własnego majątku, a wkłady wniesione przez wspólników stanowią ich własny majątek, objęty współwłasnością łączną. Także mienie nabyte już w trakcie trwania spółki stanowi przedmiot współwłasności łącznej jej wspólników. Przy zawieraniu umowy spółki cywilnej, wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego właśnie poprzez wniesienie wkładów. Wkładem mogą być zarówno własność, jak i inne prawa oraz świadczenie usług. Wielkość wkładów powinna być oznaczona w umowie, inaczej bowiem przyjmuje się, że są one równe.

Powyższe jest niezwykle istotne z punktu widzenia późniejszego podziału zysków i strat, jeśli bowiem w umowie nie zastrzeżono inaczej, udział w zyskach i stratach jest równy. Nie ma przy tym znaczenia wartość wniesionego wkładu. Jednakże mocą umowy można modyfikować udział w zyskach i stratach. Nie jest jednak dopuszczalne całkowite wyeliminowanie żadnego wspólnika z udziału w zyskach. Ponadto, wyłączone jest postanowienie w umowie, które ogranicza udział wspólnika w zysku w sposób porównywalny do jego całkowitego wyłączenia. Jeśli chodzi natomiast o udział wspólnika w stratach to, co zasady, jest on równy udziałowi w zyskach. Oznacza to, że wspólnicy generalnie partycypują w stratach na zasadach równości. Jeśli natomiast w umowie uregulowane zostały nierówne udziały w zyskach, oznacza to takie samo nierówne uregulowanie w ponoszeniu strat. Z tym zastrzeżeniem, że umowa może nawet całkowicie wyłączyć danego wspólnika od udziału w stratach, przy zachowaniu prawa do udziału w zyskach.

Istotne jest, że wyżej opisane postanowienia umowne, w żadnym wypadku nie wyłączają odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki. Dotyczy to w jednakowym stopniu modyfikacji udziału w zyskach, jak i wyłączenia z ponoszenia strat. Zatem, na wspólniku wyłączonym od udziału w stratach spoczywa taka sama odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jak na pozostałych wspólnikach. Wynika to z faktu, że odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej za jej zobowiązania ma charakter solidarny i osobisty. To z kolei ma przełożenie na przychody uzyskane przez wspólników w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Przychody z udziału w spółce, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego wspólnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku.

Tym samym wysokość przychodów jest określana dla każdego wspólnika z osobna. Ma to ścisły związek z opodatkowaniem, bowiem płatnikami podatku (z wyjątkiem VAT) są wspólnicy spółki cywilnej, a nie ona sama. Z kolei, jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodu, są nimi wszelkie koszty zarówno pośrednie jak i bezpośrednie, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Podobnie jak przychody, również koszty określa się proporcjonalnie do prawa udziału w zysku danego wspólnika. Jednakże, muszą być ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub mają wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Przepisy prawa podatkowego szczegółowo określają, co jest wyłączone z katalogu kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Powiązane artykuły

Pokaż więcej