Przestępstwa skarbowePrzestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Przestępstwo skarbowe nie jest pojęciem tożsamym z wykroczeniem skarbowym. Przesłanką odróżniającą jest po pierwsze społeczna szkodliwość czynu- w przypadku przestępstw jest ona znaczna w przeciwieństwie do wykroczeń. Drugą natomiast przesłanką jest katalog kar, bowiem przy przestępstwach skarbowych występują trzy rodzaje kar, a za wykroczenia grozi jedynie określana kwotowo kara grzywny.

Ustawa karna skarbowa przewiduje kilka rodzajów przestępstw, jak np.:1) uchylanie się od obowiązku podatkowego, 2) zatajenie prowadzenia działalności gospodarczej, 3) oszustwo podatkowe, 4) nieprzechowywanie ksiąg rachunkowych, 5) niewydanie faktury lub rachunku, 6) bezpodstawny zwrot podatku, 7) nienależny zwrot podatku, 8) zaniedbanie informacji podatkowej, 9) utrudnianie kontroli podatkowej, czy 10) niewpłacenie pobranego podatku. Jako pierwsze wskazano uchylanie się od obowiązku podatkowego, inaczej niezgłoszenie przedmiotu, podlegającego opodatkowaniu. Przestępstwo to ma charakter indywidualny, bowiem popełnić je może jedynie podatnik. Kolejnym przestępstwem jest zatajenie prowadzenia działalności gospodarczej. Doktryna określa ten typ przestępstw jako firmanctwo. Przestępstwo to ma charakter formalny, co oznacza, iż sam fakt zatajenia podlega odpowiedzialności karnej. Zatajenie może polegać na posługiwaniu się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu, co prowadzi uszczuplenia należności podatkowych.

Oszustwo podatkowe polega natomiast na podaniu nieprawdziwych danych podatkowych. Również i to przestępstwo ma charakter indywidualny- popełnić je może każdy podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych. Wyżej wymienione rodzaje przestępstw zagrożone są karą grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Natomiast jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie przedstawia małą wartość, sprawca podlega jedynie karze grzywny do 720 stawek dziennych.

W dalszej kolejności wskazać należy niedopełnienie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Karane jest samo nieprowadzenie księgi, jak i zaniechanie obowiązkowi jej przechowywania w miejscu wykonywania działalności, w siedzibie, przedstawicielstwie lub oddziale, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu- w jego siedzibie. Również podatnik, który zleca prowadzenie księgowości biurowi rachunkowemu, nie zawiadomi o tym właściwego organu podatkowego, podlega karze. We wszystkich przypadkach naruszenia obowiązku związanego z prowadzeniem ksiąg wieczystych, sprawca podlega karze do 240 stawek dziennych.

Przestępstwem skarbowym jest także naruszenie obowiązku wystawienia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia lub wadliwe jego wystawienie. W takim przypadku sprawca podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Natomiast sprawca, który wystawia fakturę lub rachunek w sposób nierzetelny albo takim dokumentem posługuje się, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. Jest to przestępstwo indywidualne, bowiem popełnić je może jedynie podmiot zobowiązany do wystawienia faktury.

Wyłudzenie od organu podatkowego zwrotu podatku poprzez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy jest kolejnym rodzajem przestępstwa skarbowego. Sprawca tego czynu podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Wprowadzenie w błąd może dotyczyć zarówno wysokości przysługującego zwrotu, jak i faktu, iż sprawca ma jakąkolwiek podstawę do dochodzenia zwrotu Przestępstwo to ma charakter powszechny, a zatem może ono zostać popełnione przez każdego z nas.

Powiązane artykuły