Przerwa w wykonywaniu karyPrzerwa w wykonywaniu kary ma miejsce wtedy, gdy skazany rozpoczął już odbywanie tej kary. Przepisy karne wykonawcze przewidują przerwę obligatoryjną (obowiązkową) oraz fakultatywną (zależy od woli sądu). I tak, jeżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonanie kary ograniczenia wolności, sąd udziela przerwy w odbywaniu kary. Przerwy takiej udziela się do czasu ustania przeszkody. Podkreślić należy, iż mowa tu o ciężkiej chorobie, która uniemożliwia skazanemu wykonywanie pracy, nie zaś o krótkotrwałą niezdolność do wykonywania pracy. Natomiast fakultatywnie sąd może udzielić przerwy w odbywaniu kary ograniczenia wolności do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Ponadto przerwa w wykonywaniu kary ograniczenia wolności może zostać udzielona w razie powołania skazanego do czynnej służby wojskowej – do czasu ukończenia tej służby. Sąd może odwołać przerwę w wykonaniu kary ograniczenia wolności w razie ustania przyczyny, dla której została udzielona, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta z przerwy w wykonaniu kary zgodnie z celem, w jakim została udzielona, albo rażąco narusza porządek prawny.

Przepisy karne wykonawcze przewidują również obligatoryjną oraz fakultatywną przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. I tak, sąd orzeka przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary. Przerwa w wykonaniu tej kary następuje do czasu ustania przeszkody. Przerwa w wykonaniu kary musi więc być uzasadniona obawą o życie lub zdrowie skazanego. Natomiast fakultatywnie sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary, jeżeli przemawiają za tym ważne względy zdrowotne, rodzinne lub osobiste skazanego. Udzielając przerwy w wykonaniu kary, sąd może zobowiązać skazanego do utrzymywania w okresie tej przerwy kontaktu z sądowym kuratorem zawodowym w miejscu pobytu, niezmieniania bez jego zgody miejsca pobytu, podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej lub meldowania się we wskazanej jednostce Policji. Zgodnie z przepisami prawa karnego wykonawczego nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy.

Sąd może odwołać przerwę w wykonaniu kary w razie ustania przyczyny, dla której została udzielona, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta z przerwy w celu, w jakim została udzielona, albo rażąco narusza porządek prawny. Ponadto odwołanie przerwy może nastąpić również z powodu niewykonywania obowiązków, do których sąd zobowiązał skazanego (np. wyżej wskazany obowiązek kontaktu z kuratorem sądowym, obowiązek niezmieniania miejsca pobytu itp.). Podkreślić należy, iż jeżeli w czasie przerwy w odbywaniu kary skazany popełnił przestępstwo, w związku z którym zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie, kara pozbawienia wolności, której odbywanie zostało przerwane, podlega wykonaniu z mocy prawa.

Powiązane artykuły