Prawa i obowiązki policjantówPrawa i obowiązki funkcjonariuszy Policji zapisane zostały w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącego badanego zagadnienia jak i ustawie o Policji oraz w innych priorytetowych aktach prawnych. Zarówno prawa, jak i obowiązki Policji wynikają z realizowanych przez nią zadań. Jest to m.in. ochrona zdrowia i życia ludzi, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, wykrywanie i ściganie przestępstw, a także kontrola nad przestrzeganiem przepisów porządkowych.

Z tych to celów wynikają przedmiotowe prawa policjantów, obejmujące m.in. prawo do:
• legitymowania osób, aby ustalić ich tożsamość,
• zatrzymywania osób wedle przepisów Kodeksu Karnego i innych ustaw szczegółowych,
• prawo do pozbawienia wolności osób, które nie wróciły w wyznaczonym terminie do Zakładu Karnego bądź Aresztu Śledczego,
• kontrola osób, które naruszają spokój i porządek publiczny, stanowią zagrożenie dla życia innych osób bądź mienia,
• pobierania wymazu ze śluzówki, materiału biologicznego pochodzących ze zwłok ludzkich celem ustalenia tożsamości badanych osób,
• przeszukiwania osób i pomieszczeń,
• dokonywania kontroli osobistej, bagaży itp. celem sprawdzenia, czy nie doszło do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
• rejestracji obrazu, dźwięku itp. zdarzeń w miejscach publicznych,
• kontrolowania pojazdów celem zbadania użytego paliwa oraz pobranie próbek tegoż paliwa ze zbiornika,
• żądania pomocy od instytucji samorządowych, rządowych, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i innych podmiotów, których to pomoc jest niezbędna celem wyjaśnienia popełnionego czynu zabronionego w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Policjanci mają szereg instrumentów i narzędzi służących do realizowania wyżej wymienionych praw i obowiązków. Do ich dyspozycji są między innymi kajdanki, pałki policyjne, kaftany bezpieczeństwa, gaz, psy, kolczatki, broń palna oraz wiele innych wymienionych w przepisach prawa.

Głównym obowiązkiem policjanta jest reagowanie na wykroczenia, które niosą za sobą społeczną szkodliwość czynu. Do realizacji tego zadania nadano policjantom szereg wyżej wymienionych uprawnień. Poza tym inne obowiązki policjanta wynikają z szeregu dodatkowych ustaw i rozporządzeń. Przykładem jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie kontroli ruchu drogowego. Z rozporządzenia wynika, iż przy zatrzymaniu pojazdu do kontroli obowiązkiem policjanta jest podanie kierującemu stopnia, imienia i nazwiska oraz przyczynę zatrzymania. Na żądanie kontrolowanego policjant pokazuje również legitymację służbową. Inny obowiązek wynika z ustawy o Policji. Według niej priorytetowym obowiązkiem policjanta jest dochowanie ślubowanych przyrzeczeń. Wynikającego z tego obowiązki są następujące: służba Narodowi, ochrona Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, strzeżenie bezpieczeństwa Polski i jego obywateli.

Powiązane artykuły