Podstawowe pojęcia ruchu drogowegoPrawo ruchu drogowego określa zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu drogowego. Przepisy te stosuje się także do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. Prawo ruchu drogowego określa także szereg pojęć, które odnoszą się do tego ruchu.

Po pierwsze, można wskazać grupę pojęć odnoszących się do różnych rodzajów dróg i ich specyfiki. I tak, drogą w rozumieniu przepisów prawa ruchu drogowego jest wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Wyróżnia się także drogi twarde, tj. drogi z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno – betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m. Natomiast inne drogi są drogami gruntowymi. Przepisy ruchu drogowego wyjaśniają też pojęcie autostrady. Jest to droga dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego. Przeznaczona jest tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep. Odmiennie potraktowano drogę ekspresową. Jest to bowiem droga dwu – lub jednojezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych. Przewidziane jest także istnienie dróg dla rowerów. Są to drogi lub ich części przeznaczone do ruchu rowerów jednośladowych. Natomiast przez pojęcie jezdni rozumie się część drogi, która jest przeznaczona do ruchu pojazdów.

W ruchu drogowym sprecyzowano także pojęcia odnoszące się do uczestników tego ruchu. Za uczestnika ruchu drogowego uważa się pieszego, kierującego, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze. Pieszy jest to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub innych czynności. Ponadto za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej. Przepisy ruchu drogowego rozróżniają także tzw. kolumnę pieszych. Jest to zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub dowódcę. Kierującym jest osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osoba, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie. Natomiast kierowcą jest osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym.

Przepisy ruchu drogowego szczegółowo definiują także różnorakie pojazdy uczestniczące w ruchu. Ogólnie pojazd to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane. Pojazdem silnikowym jest pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego. Pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Natomiast pojazdem wolnobieżnym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego. Na drodze mogą pojawiać się również pojazdy specjalne, które są przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, co powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia. Co więcej, przepisy ruchu drogowego przewidują kategorię pojazdów uprzywilejowanych. Są to pojazdy wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Za samochód osobowy uważa się natomiast pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu. Samochód ciężarowy zaś to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków. Motocyklem jest pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy, a motorowerem – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Powiązane artykuły