Pisma procesowe w postępowaniu cywilnymPismo procesowe jest definiowane jako wnioski oraz oświadczenia stron składane poza rozprawą. Judykatura wyjaśnia, że wnioski odnosić się mogą nie tylko do kwestii merytorycznych, ale również ubocznych, czy nawet formalnych. Natomiast oświadczenia dotyczyć mogą okoliczności faktycznych i prawnych w danej sprawie.

Pisma procesowe, składane w celu przygotowania rozprawy (tzw. pisma przygotowawcze), powinny zawierać wskazanie stanu sprawy, dowodów, a także wypowiedzenia odnoszące się do twierdzeń strony przeciwnej. Pisma przygotowawcze mogą być składane, w toku całego postępowania aż do zamknięcia rozprawy, z inicjatywy własnej, ale również na zarządzenie przewodniczącego. Jednocześnie do pism procesowych należy załączyć ich odpisy, a także odpisy załączników. W każdym piśmie procesowym powinna zostać wskazana wartość przedmiotu sporu wtedy, gdy: przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna, a ponadto jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, czy dopuszczalność środka odwoławczego. W praktyce, wartość przedmiotu sporu przedstawiana jest w złotych (dopuszczalność zaokrąglenia w górę do pełnego złotego).

Do warunków formalnych, jakim powinno odpowiadać pismo procesowe, należą:
• oznaczenie sądu, do którego jest skierowane pismo procesowe (nazwę i rodzaj samego sądu, numer wydziału, miejscowość),
• imię i nazwisko lub nazwę stron i ich pełnomocników (dotyczy zarówno powoda, jak
i pozwanego, a w postępowaniu nieprocesowym – wnioskodawcy i uczestników),
• oznaczenie rodzaju pisma (zatytułowanie pisma), osnowę wniosku lub oświadczenia (merytoryczna treść pisma),
• dowody na poparcie przytoczonych okoliczności (brak przytoczenia dowodów
na nakłada na przewodniczącego obowiązek wezwania powoda do uzupełnienia braku w terminie tygodniowym oraz po bezskutecznym upływie terminu - do zwrotu pozwu)
• podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (podpis powinien być własnoręczny i zawierać indywidualne, powtarzalne cechy, utrudniające jego podrobienie),
• wymienienie załączników.

Pismo procesowe nie będzie mogło jednak otrzymać prawidłowego biegu nie tylko ze względu na niezachowanie omawianych warunków formalnych, ale również gdy od pisma nie uiszczono należnej opłaty. W związku z tym, przewodniczący jest uprawniony do wezwania strony do poprawienia, uzupełnienia, a także opłacenia pisma procesowego w terminie tygodniowym. Niemniej jednak, po bezskutecznym upływie terminów, przewodniczący ma możliwość zwrócenia pisma. Warto też podkreślić, że złożenie pisma procesowego oznaczonego błędnie, czy zawierającego niedokładności nie będzie stanowić przeszkody w nadaniu mu dalszego biegu i rozpoznaniu we właściwym terminie. Co więcej, pismo procesowe, które zostało poprawione we właściwym terminie wywoła skutki od momentu jego wniesienia. Natomiast, pisma procesowe nienależycie opłacone, które zostały wniesione przez profesjonalnych pełnomocników stron (adwokata, radcę prawnego, czy rzecznika patentowego), mogą zostać zwrócone przez przewodniczącego nawet bez wezwania do ich uzupełnienia.

Formą właściwą do zwrotu takiego pisma jest zarządzenie przewodniczącego. W tym przypadku, możliwość uiszczenia brakującej opłaty przez stronę wynosi tydzień od doręczenia zarządzenia w przedmiocie zwrotu pisma procesowego. Natomiast, odrzucenie pisma zawierającego środki odwoławcze, następuje w formie postanowienia. Reasumując, brak znajomości zasad dotyczących składania i sporządzania pism procesowych wywołuje daleko idące skutki procesowe.

Powiązane artykuły

Pokaż więcej