Organy kontroli skarbowejKontrolę skarbową w zakresie i trybie określonym przez przepisy o kontroli skarbowej sprawują organy kontroli skarbowej. Organami kontroli skarbowej są: minister właściwy do spraw finansów publicznych jako naczelny organ kontroli skarbowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jako organ wyższego stopnia nad dyrektorami urzędów kontroli skarbowej, dyrektor urzędu kontroli skarbowej. Natomiast czynności związane z realizacją zadań ustawowych wykonują inspektorzy kontroli skarbowej i pracownicy jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej. Jednostkami organizacyjnymi kontroli skarbowej są urzędy kontroli skarbowej i urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Inspektorzy i pracownicy, wykonując czynności służbowe, posługują się legitymacjami służbowymi i znakami identyfikacyjnymi.

Dyrektor urzędu kontroli skarbowej kieruje pracą urzędu kontroli skarbowej. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej w szczególności: organizuje pracę urzędu kontroli skarbowej i jest przełożonym zatrudnionych w nim inspektorów oraz innych pracowników. To właśnie dyrektor urzędu ustala plany kontroli oraz upoważnia inspektorów i pracowników do przeprowadzenia czynności kontrolnych. Wydaje on także decyzje w sprawach określonych w przepisach oraz wydaje wynik kontroli. Dyrektor urzędu dokonuje też, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmiany inspektora lub pracownika prowadzącego czynności kontrolne.

Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana jest na zasadach określonych przez przepisy o swobodzie działalności gospodarczej, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych. Natomiast w zakresie nieuregulowanym przez prawo swobody działalności gospodarczej stosuje się przepisy ustaw szczególnych. W przypadku kontroli skarbowej zastosowanie mają zatem także przepisy o kontroli skarbowej.

Kontroli skarbowej podlegają płatnicy i inkasenci podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. Kontroli skarbowej podlegają też zobowiązani do świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa lub państwowych funduszy celowych. Kontrola skarbowa dotyczy także wydatkujących, przekazujących i otrzymujących środki publiczne oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych.. Kontrola ta dotyczy też beneficjentów poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa oraz podmiotów, za które Skarb Państwa poręczył lub gwarantował.

Kontrola skarbowa, tytułem przykładu, obejmuje m.in. kontrolę: rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa (a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych) oraz celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych (podlegającymi zwrotowi) i inne.

Powiązane artykuły

Pokaż więcej