Organy administracji niezespolonejAdministrację niezespoloną tworzą organy rządowej administracji niezespolonej, podporządkowane bezpośrednio właściwym ministrom. W jej skład wchodzą także kierownicy państwowych osób prawnych lub państwowych jednostek organizacyjnych, jeżeli wykonują one zadania z zakresu administracji rządowej w województwie. W odróżnieniu od administracji zespolonej, administracja niezespolona nie jest podporządkowana wojewodzie, jako terenowemu organowi administracji rządowej. Ustanowienie organów niezespolonej administracji rządowej może nastąpić wyłącznie w drodze ustawy, jeżeli spełniony jest warunek charakteru zadań lub zakresu terytorialnego ich wykonywania. Niemniej jednak, w szczególnych przypadkach wojewoda może kontrolować sposób wykonywania przez te organy zadań wynikających z ustaw bądź innych aktów wydanych na podstawie upoważnień ustawowych.

Do organów administracji niezespolonej należą m.in.: dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień, dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych, dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej, dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych, dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar, dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych, dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a także dyrektorzy urzędów morskich. Sposób powoływania i odwoływania, a także zadania i kompetencje organów administracji niezespolonej określono na podstawie odrębnych ustaw. Tytułem przykładu - zadania i kompetencje dyrektora izby celnej reguluje prawo celne.

Organy niezespolonej administracji rządowej są uprawnione do wydawania aktów prawa miejscowego, które są aktami prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organu, który wydał dany akt. Istnieje jednak obowiązek uzgadniania projektów aktów prawa miejscowego z wojewodą w przypadku organów niezespolonej administracji rządowej działających w województwie. Bardzo ważne z punktu widzenia interesów obywateli jest uprawnienie wynikające z ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, polegające na możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego aktu prawa miejscowego wydanego przez niezespolony organ administracji rządowej, po uprzednim wezwaniu organu do uchylenia przepisu w trybie nadzoru.

Powiązane artykuły

Pokaż więcej