Odstąpienie od umowyStrony mają możliwość odstąpienia od umowy ze względu na zwłokę jednej ze stron w realizacji świadczenia wynikającego z umowy wzajemnej. Zwłoka (z łac. mora) jest opóźnieniem w dokonaniu danej czynności faktycznej lub też prawnej z powodu przyczyn występujących po stronie osoby uprawnionej. Zwłoka dłużnika uprawnia wierzyciela m.in. do zażądania spełnienia świadczenia oraz naprawienia szkody powstałej ze zwłoki. Niemniej jednak, w przypadku, gdy na skutek zwłoki świadczenie dla wierzyciela przestało mieć znaczenie, dopuszczalne jest, aby wierzyciel nie przyjął świadczenia i w konsekwencji zadał naprawienia szkody. Warto zwrócić uwagę, dłużnik który jest w zwłoce ponosi odpowiedzialność za utratę lub też uszkodzenie rzeczy stanowiącej przedmiot świadczenia jeżeli nie wykaże, iż utrata czy uszkodzenie przedmiotu świadczenia rzeczy mogłoby nastąpić nawet wtedy, gdy świadczenie zostałoby spełnione w wyznaczonym terminie.

W praktyce jednak, należy wyznaczyć termin do wykonania świadczenia, a także wskazać jako sankcję nie dochowania tego terminu możliwość odstąpienia od umowy. Warto zaznaczyć, że ustawa dopuszcza także możliwość odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu. Sposób ułatwiony odstąpienia od umowy wzajemnej na wypadek zwłoki dłużnika wzajemnego będzie mógł być stosowany jedynie wtedy, gdy:

• uprawnienie do odstąpienia zastrzeżone zostało w samej umowie na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle oznaczonym,
• wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby znaczenia dla drugiej strony ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.

Jednocześnie, w umowie zastrzec można dla strony uprawnienie do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, czyli bez wyznaczania dodatkowego terminu. Może to nastąpić tylko, jeżeli druga strona nie wykonała zobowiązania w terminie określonym w umowie. Zatem, treść umowy narzuca termin wykonania zobowiązania. Niezrealizowanie umowy w tym terminie upoważnia wówczas do odstąpienia od umowy. Skutkiem odstąpienia od umowy jest potwierdzenie, że zasadniczo w takim przypadku należy zwrócić wszystko co strona otrzymała na podstawie umowy i sama może żądać zwrotu tego co świadczyła, a oprócz tego domagać się jeszcze odszkodowania. Odstąpienie od umowy nie wyklucza możliwości domagania się odszkodowania. Ponadto, dopuszczalne jest również zastosowanie prawa zatrzymania w sytuacji, gdy strony spełniły świadczenia. Zatem, strona może wstrzymać się ze zwrotem swojego świadczenia aż do chwili, gdy druga strona nie zaofiaruje zwrotu swojego świadczenia lub ewentualnie nie zabezpieczy tego roszczenia o zwrot.

Powiązane artykuły