Ochrona konsumenta przy transakcjach zawieranych przez internetSprzedawca prowadzący sklep internetowy jest przedsiębiorcą. Oferta sklepu znajduje się na stronie internetowej i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy, której stronami są konsument oraz przedsiębiorca. Konsument to osoba fizyczna, która nabywa rzecz ruchomą lub usługę w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Umowa zawierana jest na odległość, bez jednoczesnej obecności obu stron, za pomocą formularza zamówienia, telefonu, czy poczty elektronicznej. Szczegółowe warunki sprzedaży oraz reklamacji i gwarancji powinny być określone w regulaminie sklepu internetowego dostępnego on-line. Sprzedający jest związany ofertą od momentu potwierdzenia złożonego przez kupującego zamówienia.

W każdym przypadku konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Sprzedawca ma z kolei obowiązek powiadomić kupującego o tym prawie. Zakreślony termin jest zachowany, jeśli konsument przed jego upływem wyśle sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W takim przypadku, umowę uważa się za niezawartą, a konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. Wzajemne świadczenia stron podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym. Jeśli konsument odstępuje od umowy, przedsiębiorca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia. Niedozwolone są wszelkie zastrzeżenia umowne zezwalające konsumentowi na odstąpienie od umowy za zapłatą oznaczonej sumy pieniężnej tj. odstępnego.

Najpóźniej w chwili zawierania umowy na odległość, konsument powinien być powiadomiony m.in. o: danych identyfikujących przedsiębiorcę, właściwościach przedmiotu świadczenia, cenie towaru, zasadach zapłaty ceny, prawie do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni, miejscu i sposobie składania reklamacji. Jeśli sprzedawca nie udzieli konsumentowi powyższych informacji, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 3 miesięcy od dnia wydania rzeczy lub zawarcia umowy o świadczenie usług. Z umowy zawieranej na odległość nie może wynikać obowiązek konsumenta do zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem świadczenia. Najpóźniej w terminie 30 dnia od złożenia przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy, przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą na odległość, chyba że strony nie umówiły się inaczej.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym konsumenta, najpóźniej w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy. Wiąże się to również z obowiązkiem zwrotu całej otrzymanej od konsumenta kwoty pieniędzy. Zakupów przez Internet można dokonywać również w systemie ratalnym oraz płacąc kartą. Niejednokrotnie kredytu lub pożyczki udziela sam przedsiębiorca, lecz możliwe jest to także na mocy umowy z odrębnym podmiotem. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży, odstąpienie to jest także skuteczne wobec umowy kredytu lub pożyczki zawartej przez konsumenta. Natomiast, przy płatnościach dokonywanych kartą płatniczą, konsument może żądać unieważnienia tej zapłaty na koszt przedsiębiorcy, jedynie w razie niewłaściwego jej wykorzystania w wykonaniu umowy zawartej na odległość. Sprzedawca jest dodatkowo obowiązany do naprawienia konsumentowi szkody wyrządzonej przez niewłaściwe wykorzystanie karty.

Powiązane artykuły