Obowiązki stron w umowie leasinguUmowa leasingu jest regulowana przez przepisy prawa cywilnego. Jest to umowa konsensualna, odpłatna, dwustronnie zobowiązującą oraz wzajemna. Stronami umowy leasingu są finansujący (leasingodawca) oraz korzystający (leasingobiorca). Istota umowy leasingu sprowadza się do tego, że finansujący w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zobowiązuje się nabyć określoną rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie, a następnie oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Natomiast, jeśli chodzi o obowiązki korzystającego to sprowadzają się one do zapłaty finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenia pieniężnego, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Do najważniejszych elementów tej umowy należy określenie przedmiotu leasingu oraz wysokości wynagrodzenia, a także poszczególnych rat. Przedmiot leasingu musi spełniać cechy określone w umowie zawartej pomiędzy finansującym a korzystającym. W przeciwnym wypadku, finansujący ponosić będzie odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania. Przedmiotem leasingu mogą być zarówno ruchomości, jak i nieruchomości, choć zdaniem doktryny jej przedmiotem mogą być także prawa. Pierwszym i najważniejszym obowiązkiem finansującego jest nabycie przedmiotu leasingu od osoby trzeciej. Finansującego ze zbywcą rzeczy łączy umowa, odrębna od umowy leasingu. W dalszej kolejności na finansującym spoczywa obowiązek wydania rzeczy korzystającemu. Przepisy prawa przewidują pewne wytyczne dotyczące stanu przedmiotu leasingu. Rzecz powinna znajdować się w takim stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili wydania finansującemu przez zbywcę, z tym że finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za przydatność rzeczy do umówionego użytku.

Finansujący obowiązany jest wydać korzystającemu razem z rzeczą odpis umowy ze zbywcą lub odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, w szczególności odpis dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy, otrzymanego od zbywcy lub producenta. Wydanie rzeczy korzystającemu do używania lub używania i pobierania z niego pożytków, rodzi po jego stronie określone prawa i obowiązki. Przede wszystkim należy odebrać przedmiot leasingu od finansującego. Korzystający powinien utrzymywać rzecz w należytym stanie, a w szczególności dokonywać jej konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania rzeczy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jej zużycia wskutek prawidłowego używania. Dodatkowym obowiązkiem korzystającego jest ponoszenie ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem rzeczy. Jako przykład należy wskazać umowę ubezpieczenia rzeczy od jej utraty w czasie trwania leasingu.

Wynagrodzenie jest płatne w formie ratalnej, co wynika z samej istoty umowy leasingu. Jeżeli natomiast strona umowy dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, finansujący powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat. Jednakże kwota roszczenia musi być pomniejszona o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązaniem umowy leasingu.

Powiązane artykuły