Niepełnosprawność i jej stopnieWyróżnić można trzy stopnie niepełnosprawności – znaczny, umiarkowany oraz lekki. Zakres uprawnień i obowiązków jest zależny od zakwalifikowania danego przypadku do określonej kategorii. Znacznym stopniem niepełnosprawności legitymują się osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Stopień umiarkowany dotyczy natomiast osób z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolnych do pracy albo zdolnych jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagających czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Dla osób niepełnosprawnych bowiem szczególnie istotnymi są bariery architektoniczne, urbanistyczne i transportowe.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby o naruszonej sprawności organizmu, która powoduje w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną. Niezdolność do samodzielnej egzystencji natomiast, to takie naruszenie sprawności organizmu, które przybiera rozmiar uniemożliwiający zaspokajanie, bez pomocy innych osób, podstawowych potrzeb życiowych, takich jak – poruszanie się i komunikacja. Ponadto, osoby poniżej szesnastego roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej dwunastu miesięcy.

Naruszenie sprawności fizycznej i psychicznej w przewidywanym okresie, o którym mowa powyżej, może wynikać z wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu; co skutkować również może koniecznością zapewnienia całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą korzystać z wielu udogodnień i ulg. W tym stanie rzeczy jednak, należy mieć również na uwadze, że udogodnienia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne wiążą się również z wieloma obowiązkami, których realizacja ma na celu przede wszystkim zapewnienie niepełnosprawnym wykonywanie obowiązków pracowniczych. Ustalenie stopnia niepełnosprawności będzie w każdym przypadku konieczne i celowe.

Powiązane artykuły

Pokaż więcej