Nadanie obywatelstwa polskiegoObywatelstwo polskie można nabyć: z mocy prawa, przez nadanie obywatelstwa polskiego, przez uznanie za obywatela polskiego, a także przez przywrócenie obywatelstwa polskiego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie. Nadanie obywatelstwa następuje na wniosek cudzoziemca. Natomiast wtedy, gdy cudzoziemiec jest małoletni – nadanie obywatelstwa następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego powinien zawierać m.in.: dane cudzoziemca, adres zamieszkania, informacje o rodzicach cudzoziemca, informacje o posiadaniu obywatelstwa w przeszłości, dane małżonka cudzoziemca, uzasadnienie.

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym (za pośrednictwem wojewody lub konsula). Wojewoda oraz konsul powinni przekazać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, za pośrednictwem ministra spraw wewnętrznych. Jednocześnie, minister właściwy do spraw wewnętrznych, przed przedłożeniem wniosku Prezydentowi RP, powinien zwrócić się przykładowo do Komendanta Głównego Policji, czy Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o udzielenie informacji mogących mieć znaczenie w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego oraz sporządzić opinię dotyczącą wniosku. Prezydent RP nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia.

Wskazać należy, że w dniu wydania postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego cudzoziemiec nabywa obywatelstwo polskie. Akt nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienie o odmowie nadania obywatelstwa polskiego zawierają m.in.: informację o treści postanowienia Prezydenta RP, datę jego wydania i numer, dane cudzoziemca, datę i miejsce urodzenia, imię ojca i imię matki. Jednocześnie, nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom, uznanie za obywateli polskich oraz wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Do nadania obywatelstwa polskiego małoletniemu, który nie ukończył 16 lat jest wymagane oświadczenie o wyrażeniu zgody złożone przez małoletniego.

Wskazać należy, że zgodnie z zapisami ustawy – postępowanie o uznanie za obywatela polskiego albo postępowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego umarza się, wtedy, gdy wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi został złożony w czasie, gdy wobec tego cudzoziemca jest prowadzone postępowanie o uznanie za obywatela polskiego albo postępowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Reasumując, obywatelstwo polskie można nabyć: z mocy prawa, przez nadanie obywatelstwa polskiego, przez uznanie za obywatela polskiego, a także przez przywrócenie obywatelstwa polskiego. Z mocy prawa małoletni nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie wtedy, gdy: co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim, urodził się na terytorium Polski, a jego rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone.

Powiązane artykuły