Na czym polega przestępstwo stalkingu?Stalking (z ang. śledzić, tropić) narodził się w latach 80. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. Mianem tym bowiem określano nowe zjawisko społeczne, polegające na uporczywym, obsesyjnym wręcz, śledzeniu znanych aktorów filmowych przez ich fanów. Obecnie w większości państw na świecie stalking jest przestępstwem polegającym na uporczywym, złośliwym, powtarzającym się nagabywaniu, naprzykrzaniu, które może wywoływać u ofiary poczucie zagrożenia, wywoływać strach. Zjawisko to zaliczane jest do przemocy emocjonalnej. Bezustanne nękanie może przejawiać się m.in. śledzeniem pokrzywdzonego, telefonowaniem (w szczególności w godzinach nocnych i w postaci tzw. głuchych telefonów), rozpowszechnianiu fałszywych informacji, nagabywaniu. Czyn sprawcy ma polegać na „nękaniu”.

Przestępstwo stalkingu ma dwie odmiany. Pierwsza z nich polega na bezpośrednim nagabywaniu, uporczywym nękaniu, naprzykrzaniu się innej osobie lub osobie jej najbliższej. Druga natomiast, określana mianem cyberstalking, polega na dręczeniu innej osoby przy użyciu urządzeń elektronicznych typu poczta elektroniczna, a także wszelkie inne zachowania mające na celu złośliwe wykorzystywanie danych osobowych np. kradzież tożsamości, czy fałszywe oskarżenia umieszczane na łamach Internetu. Niejednokrotnie zdarza się, że u pokrzywdzonych występują stany lękowe lub depresyjne, w tym obawa o życie lub zdrowie własne lub osób najbliższych. Do konsekwencji nękania zalicza się zmianę zachowania osób pokrzywdzonych.

Stalking jest przez polską doktrynę określany jako przemoc emocjonalna lub nękanie na tle emocjonalnym. Jak już wyżej była mowa przybiera ona różne formy. Do najczęstszych zachowań, na jakie skarżą się pokrzywdzeni, zaliczyć można głuche telefony, nawiązywanie kontaktu z użyciem osoby trzeciej i inne. Skala tego zjawiska jest ogromna, co niewątpliwie wiąże się z wszechobecnym rozwojem techniki oraz łatwym i swobodnym dostępem do środków komunikacji elektronicznej. Ustawodawca dokonał penalizacji takich zachowań, stalkingu; uznano stalking za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności.

Stalking jest przestępstwem umyślnym i powszechnym. Przedmiotem jego ochrony jest wolność, rozumiana jako wolność do zachowania prywatności, a także jako wolność od strachu. Zachowania w ramach tzw. starkingu godzą w takie dobra człowieka, jak wolność oraz godność. Znamię nękania mają realizować te zachowania, które wywołują przykrość pokrzywdzonemu, wyrządzają mu krzywdę. Dominuje zapatrywanie, że pojęcie nękania dotyczy powtarzalności zachowań sprawcy. Występują w praktyce dwie podstawowe grupy sytuacji. Pierwsza, która dotyczy nękania osób najbliższych. Druga – polega na nagabywaniu osób obcych (sławnych, czy znanych).

Zachowanie sprawcy stalkingu może wypełniać także znamiona innych czynów zabronionych. Przestępstwo stalkingu zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Sprawca podlegać będzie karze od roku do lat 10, wtedy, gdy następstwem uporczywego nękania innej osoby lub osoby najbliższej, podszywania się pod inną osobę i wykorzystania jej wizerunku lub danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej, będzie targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie.

Powiązane artykuły

Pokaż więcej