Mienie komunalneZgodnie z zawartą w przepisach prawa definicją, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, które należą do poszczególnych gmin oraz ich związków, a także mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Przepisy przewidują kilka sposobów nabycia mienia komunalnego. Pierwotnym sposobem było nabycie mienia w związku z utworzeniem samorządu terytorialnego w wyniku reformy ustroju administracyjnego państwa. Nabyciem wtórnym jest natomiast nabycie mienia w wyniku zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego. Następuje ono w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a jeżeli takiego porozumienia nie można uzyskać, to nabycie jest skutkiem decyzji Prezesa Rady Ministrów podjętej na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Gminy mogą nabyć mienie również przez przekazanie go przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Do nabycia mienia może prowadzić również prowadzona przez gminy własna działalność gospodarcza oraz inne czynności prawne. Istnieje również kilka przepisów szczególnych, na podstawie których gminy nabywają mienie.

O przeznaczeniu i wykorzystaniu składników majątkowych decydują podmioty mienia komunalnego samodzielnie. Do rozporządzenia mieniem komunalnym wymagane jest złożenie oświadczenia woli przez odpowiednie osoby. W przypadku gminy oświadczenie woli w jej imieniu w zakresie zarządu mieniem musi złożyć jednoosobowo wójt lub działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie bądź wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą. Dodatkowo, jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych (co będzie zasadą), do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) albo osoby przez niego upoważnionej. Osoba taka może odmówić kontrasygnaty, ale na pisemne polecenie zwierzchnika musi jej dokonać, powiadamiając o tym radę gminy i regionalną izbę obrachunkową. W przypadku jednostek organizacyjnych gminy, nieposiadających osobowości prawnej, ich kierownicy działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.

Zasady zarządu mieniem komunalnym dla jednostek pomocniczych oraz rozporządzania dochodami pochodzącymi z tego mienia określa statut tej jednostki. Statut ten ustala również zakres czynności, które może dokonywać samodzielnie jednostka pomocnicza w zakresie przysługującego jej mienia. Zarówno gmina, jak i gminne osoby prawne są niezależne w zakresie swojej odpowiedzialności za mienie, którym dysponują. Gmina nie ponosi bowiem odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, a one nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy. Na wszystkich osobach uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym spoczywa obowiązek polegający na dochowaniu szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia oraz jego ochrona.

Powiązane artykuły