Likwidacja stowarzyszeniaStowarzyszenie kończy działalność wraz z rozwiązaniem, które może nastąpić w drodze uchwały, przez sąd lub z mocy prawa. Rozwiązanie rozpoczyna proces likwidacji, którą kończy wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego, a co za tym idzie – utrata osobowości prawnej przez stowarzyszenie. Rozwiązanie przez uchwałę należy do wyłącznej kompetencji walnego zebrania członków lub delegatów, jeśli taki organ przewiduje statut. Oznacza to, że uchwały takiej nie może podjąć żaden inny organ. Rozwiązanie stowarzyszenia przez sąd nastąpi, jeśli liczba członków zmniejszy się poniżej liczby wymaganej do jego założenia albo jeśli stowarzyszenie nie będzie miało przewidzianych w ustawie władz lub warunków do ich wyłonienia w okresie najbliższych dwunastu miesięcy. Do rozwiązania sądowego może również doprowadzić działalność w sposób rażący lub uporczywy naruszająca prawa albo postanowienia statutu, jeśli nie będzie warunków do przywrócenia działalności z nimi zgodnej. Rozwiązanie na podstawie ustawy jest zjawiskiem wyjątkowym i zdarza się dość rzadko. Na dzień dzisiejszy można traktować to jako przykład historyczny.

Co do zasady likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, ale statut lub uchwała ostatniego walnego zebrania mogą stanowić inaczej. Jeśli zapoczątkowuje ją sąd, to on wyznacza likwidatora. Do obowiązków takiej osoby należy przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem. W szczególności powinna ona zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, o ile nie uczynił tego sąd, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania. Czynności prawne niezbędne do przeprowadzenia likwidacji powinny być podane do publicznej wiadomości wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania likwidacyjnego. Jeśli stowarzyszenie prowadziło działalność gospodarczą, odpowiedni wpis trzeba też zamieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Natomiast po zakończeniu likwidacji likwidator zgłasza sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego. Likwidacja powinna zostać zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, a jeśli termin ten ulegnie zmianie, likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia sądowi, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji. W innym przypadku zarządza zmianę likwidatorów. Bieg tego rocznego okresu rozpoczyna się z dniem wydania uchwały o rozwiązaniu lub wydania odpowiedniego orzeczenia przez sąd.

Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznaczany jest na cel określony w statucie lub w uchwale walnego zebrania o likwidacji. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie, o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny orzeknie sąd. W pierwszej kolejności jednak z majątku pokrywane są koszty likwidacji, a głównym celem postępowania likwidacyjnego jest zaspokojenie wierzycieli stowarzyszenia. Zamknięcie spraw zakłada także ściągnięcie wszelkich długów w stosunku do których stowarzyszenie jest wierzycielem. Oczywiste jest też to, że nie może podejmować w tym czasie nowych inicjatyw.

Powiązane artykuły