Klasyfikacja skazanych na karę pozbawienia wolnościKlasyfikacja osób skazanych na karę pozbawienia wolności polega na podziale skazanych na grupy, na skierowaniu ich do właściwego rodzaju i typu zakładu karnego oraz na właściwym rozmieszczeniu ich wewnątrz zakładu poprzez wybór odpowiedniego systemu odbywania kary. Klasyfikacja skazanych ma na celu stwarzanie warunków sprzyjających indywidualnemu postępowaniu ze skazanymi, zapobieganiu szkodliwym wpływom skazanych zdemoralizowanych oraz zapewnieniu skazanym bezpieczeństwa osobistego. Podstawową zasadą jest więc zasada indywidualizacji metod i środków oddziaływania na skazanych w procesie ich resocjalizacji. Ograniczona jest ona wszakże koniecznością wychowywania skazanych w grupie.

Klasyfikacji skazanych dokonuje się mając na względzie w szczególności: płeć, wiek, wcześniejsze odbywanie kary pozbawienia wolności, umyślność lub nieumyślność czynu, czas pozostałej do odbycia kary pozbawienia wolności, stan zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym stopień uzależnienia od alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych, stopień demoralizacji i zagrożenia społecznego, rodzaj popełnionego przestępstwa. Podstawą klasyfikacji skazanych są w szczególności badania osobopoznawcze. Skazanego poddaje się w miarę potrzeby, za jego zgodą, badaniom psychologicznym, a także psychiatrycznym. Sędzia penitencjarny może też zarządzić przeprowadzenie badań bez zgody skazanego. Badania skazanego przeprowadza się przede wszystkim w odpowiednich ośrodkach diagnostycznych.

Podstawą klasyfikacji skazanych jest treść orzeczenia, które podlega wykonaniu oraz jego uzasadnienie. Bierze się także pod uwagę informacje dotyczące skazanego, w tym dane o uprzedniej karalności oraz zastosowanych wobec niego środkach wychowawczych lub poprawczych, przekazane przez sąd. Znaczenie mają również wyciągi z poprzednich akt wykonawczych (jeżeli skazany odbywał już karę pozbawienia wolności lub był tymczasowo aresztowany). Ponadto istotne znaczenie mają też odpisy orzeczeń i opinii lekarskich oraz psychologicznych (w tym stwierdzające u skazanego uzależnienie od alkoholu, środków psychotropowych i odurzających), a także informacje dotyczące popełnienia przestępstwa.

O klasyfikacji skazanych decyduje sąd lub komisja penitencjarna. I tak, orzekając karę pozbawienia wolności, sąd może określić rodzaj i typ zakładu karnego, w którym skazany ma odbywać karę, a także orzec system terapeutyczny jej wykonania. Natomiast jeśli sąd w wyroku nie dokonał takich ustaleń, klasyfikacji skazanych dokonuje komisja penitencjarna. W skład komisji penitencjarnej dyrektor zakładu karnego powołuje funkcjonariuszy i pracowników tego zakładu. Do udziału w pracach komisji, z głosem doradczym, dyrektor może zapraszać także inne osoby godne zaufania, zwłaszcza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, organizacji i innych instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych. Do podstawowych zadań komisji penitencjarnej należy: kierowanie skazanego do właściwego zakładu karnego, kierowanie skazanego do określonego systemu odbywania kary, ustalanie indywidualnych programów oddziaływań na skazanego oraz dokonywanie ocen ich wykonywania, jak również dokonywanie ocen okresowych postępów skazanego w resocjalizacji.

Powiązane artykuły