Jakie dokumenty należy złożyć aby skorzystać z urlopu ojcowskiego?Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje mężczyznom od dnia 1 stycznia 2010r. Docelowo długość tego urlopu ma wynosić 14 dni, jednak w 2010r. i 2011r. jego wymiar będzie wynosił zaledwie tydzień, przy czym tydzień urlopu odpowiada siedmiu dniom kalendarzowym. Regulacje kodeksowe dotyczące urlopu ojcowskiego nie uzależniają wymiaru tego urlopu od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie, dlatego wymiar urlopu ojcowskiego w przypadku porodu mnogiego jest taki sam jak w przypadku urodzenia jednego dziecka. Istotnym czynnikiem jest ograniczenie czasowe prawa do skorzystania z urlopu ojcowskiego, który to urlop może być udzielony jedynie do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Za okres urlopu ojcowskiego mężczyźnie przysługuje zasiłek macierzyński. Co istotne, zasiłek taki przysługuje nie tylko mężczyznom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ale także innym, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu innego niż umowa o pracę. Zatem każdy mężczyzna objęty ubezpieczeniem chorobowym może wystąpić o wypłatę zasiłku za okres urlopu ojcowskiego, bez względu na to czy jest pracownikiem, czy członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej, czy wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, czy też prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z regulacją Kodeksu pracy, pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze dwóch tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego jest zatem uzależniona od wieku dziecka. Prawo do urlopu ojcowskiego nie przysługuje mężczyźnie, który przysposobił dziecko bądź przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza. Prawo do urlopu ojcowskiego jest uprawnieniem odrębnym i niezależnym od tego czy pracownik korzystał z urlopu macierzyńskiego albo z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Mężczyzna może z tego uprawnienia korzystać także wówczas, gdy matka korzysta z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, bądź urlopu wychowawczego.

Niezbędnym warunkiem do udzielenia urlopu ojcowskiego jest złożenie przez pracownika pisemnego wniosku. Wniosek ten winien być złożony pracodawcy w terminie nie krótszym niż siedem dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca musi uwzględnić wniosek takiego pracownika. Pracownik korzystający z urlopu ojcowskiego jest objęty taką samą ochroną jak pracownica korzystająca z urlopu macierzyńskiego, przysługuje jemu także zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego. Jeżeli natomiast mężczyzna nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jest jednak objęty ubezpieczeniem chorobowym, wówczas mimo że nie zostaje mu udzielony urlop ojcowski, to jednak może zwrócić się o wypłatę zasiłku za okres urlopu ojcowskiego do swojego płatnika czyli zleceniodawcy, bądź też bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do wniosku o wypłatę zasiłku należy każdorazowo załączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany z innego tytułu. Mężczyzna zatrudniony na podstawie umowy o pracę załącza także zaświadczenie wystawione przez swojego pracodawcę, a potwierdzające fakt udzielenia urlopu ojcowskiego oraz okres jego trwania. Jeżeli natomiast osoba składająca wniosek prowadzi działalność gospodarczą, wówczas – zamiast zaświadczenia - składa oświadczenie o przerwaniu działalności i wnioskowanym okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Z kolei ojciec podlegający ubezpieczeniu na podstawie innego tytułu prawnego, np. umowy zlecenia, musi złożyć zaświadczenie o przerwaniu działalności zarobkowej i planowanym okresie zasiłku.

Powiązane artykuły