Dotacje z budżetu państwa oraz zasady ich przyznawaniaPrzyznawanie dotacji z budżetu państwa regulowane jest ustawą o finansach publicznych. Dotację taką można otrzymać na finansowanie bądź też dofinansowanie zadań zarówno z zakresu administracji rządowej jak i innych zadań zleconych, bądź też bieżących zadań własnych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Dotację taką mogą także otrzymać fundacje i stowarzyszenia, jako jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Dotacje z budżetu państwa można podzielić na celowe, podmiotowe i przedmiotowe. Dotacja celowa przeznaczana jest na zadanie określone przez ustawę o finansach publicznych. Dotacja podmiotowa przyznawana jest na finansowanie działalności określonego podmiotu, zaś przedmiotowa na dopłaty dla określonych wyrobów bądź usług. Dotację z budżetu państwa mogą też otrzymać nowo powstałe gospodarstwa pomocnicze czy budżetowe na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

Poszczególne rodzaje dotacji regulowane są odrębnymi przepisami. I tak, kwestie dotacji celowych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Według niej dotację celową można uzyskać na dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim, na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania własne gminy, na finansowanie zadań powiatu, województw itp. Dotychczas dotacje celowe dla gmin przeznaczane były na finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz na zadania związane z administracją publiczną (działalność urzędów stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej). Dotacje celowe dla powiatów przeznaczane były głównie na zadania bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (funkcjonowanie komend policji i OSP), ochrony zdrowia, opieki społecznej, rolnictwa (działalność opieki weterynaryjnej). Z kolei dotacje celowe dla województw przeznaczane były na rolnictwo (działania melioracyjne) oraz transport (dopłaty do przewozów autobusowych). Z dotacji podmiotowych korzystają głównie szkoły wyższe, jednostki naukowe, jednostki kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, agencje państwowe, instytucje filmowe, sektor górnictwa. Dotacje przedmiotowe zaś przeznaczane były głównie na dofinansowanie posiłków szkolnych, podręczników szkolnych i akademickich, zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa.

Warunkiem otrzymania dotacji z budżetu państwa jest podpisanie umowy, jeżeli inne przepisy nie określają warunków i zasad na jakich otrzymuje się dotację z budżetu państwa. Taka umowa powinna zawierać szczegółowy opis zadania i cel, na jaki przyznano dane środki finansowe, wysokość udzielonej dotacji, termin jej wykorzystania, termin rozliczenia dotacji, termin zwrotu niewykorzystanej części i tryb kontroli wykonywania zadania. Dla jednostek, które taką dotację z budżetu państwa otrzymały zobowiązane są do prowadzenia oddzielnej księgowości (wyodrębnienia ewidencji środków otrzymanych w wyniku dotacji oraz wydatków z tych środków). Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie odpowiedniego wniosku odpowiednio od gminy do powiatu, od powiatu do województwa, od województwa do Ministerstwa Finansów. Wojewoda przesyła ministrowi zbiorcze zestawienie zgłaszanych potrzeb z terenu województwa wraz z propozycjami dofinansowania. Propozycje te są usystematyzowane zaczynając od najpilniejszych. Minister na podstawie zbiorczego zestawienia wydaje promesy na dofinansowanie zadań. Promesy są przekazywane do poszczególnych jednostek, którym przyznano kwotę dofinansowania, a także do wiadomości właściwych wojewodów.

Powiązane artykuły